محل تبلیغ شما
نفس هادرسيستان به شماره افتاد

تاریخ خبر: 1394/3/20

نفس هادرسيستان به شماره افتاد

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

غلظت گرد وخاک درسيستان صبح ديروزبه سبب وزش توفان شديد شن به25 برابرحد مجازوهشت برابرحد بحراني رسيد ونفس هاي مردم را به شماره انداخت. بازهم بادهاي120 روزه وقصه تکراري خشکسالي سيستان وفريادهاي گمشده درتوفان صدرخبرهاي سيستان وبلوچستان بود.17 سال است که هامون خشکيده وروزهاي آخرفصل بهاردراين دياربا شروع بادهاي120 روزه جهنمي با گرماي بيش از40 درجه وبارش خاک به پا مي کند وچشم مردم سيستان را برروي خوش زندگي مي بندد.شدت توفان ديروزبه حدي رسيد که ازبامدادان مردمان سيستان براي درامان ماندن ازخطرات توفان خود را درخانه ها محبوس کرده وپنجره هاي خود را برروي طبيعت با وجود هواي بيش از40 درجه بسته اند.درهمين رابطه سرهنگ شرافتي فرمانده پليس راه شمال سيستان وبلوچستان درگفتگوبا مهرگفت: دراثرتوفان شديد شن اکنون ديد افقي درمنطقه سيستان به50 متررسيده است وتردد ها
درمحورهاي اصلي وفرعي به کندي صورت 
مي گيرد. مديرکل محيط زيست سيستان وبلوچستان دراين باره گفت: براساس اعلام مرکزپايش اکنون ذرات معلق در هواي سيستان به 3 هزارو924 ميكروگرم رسيد که اين با توجه به استاندارد155 ميکروگرم درهرمترمکعب شرايط بحراني را به منطقه تحميل کرده است.سعيد محمودي بيان کرد: شدت وزش توفان، غلظت گرد وغبارحاکم برمنطقه سيستان، شرايط آب وهوايي را درشمال سيستان وبلوچستان به25 برابرحد مجازوهشت برابرحد بحراني رساند.وي گفت: حداقل شعاع ديد افقي درمنطقه سيستان با توجه به شدت غلظت گرد وغبار50 مترگزارش شده است.براساس اعلام اداره کل هواشناسي سيستان وبلوچستان، حداکثرسرعت توفان همراه گرد وخاک شديد که ازروزدوشنبه منطقه سيستان را فرا گرفته است به115 کيلومتربرساعت رسيد.روزگذشته دانشگاه علوم پزشکي زابل با توجه به شرايط بحراني منطقه اعلام کرد که تمامي بيمارستان منطقه سيستان به سبب خدمات رساني به بيماران احتمالي تنفسي به حالت آماده باش درآمدند.اين دانشگاه اعلام کرد: همچنين درمناطقي ازسيستان که شرايط بحراني است، توزيع ماسک رايگان نيزدردستورکارقراردارد واميدواريم درتعامل دانشگاه با مردم بتوانيم سلامت مردم را به بهترين شکل حفظ کنيم.

تگ ها