محل تبلیغ شما
کمانچه جهاني مي شود

تاریخ خبر: 1394/1/23

کمانچه جهاني مي شود

پرونده «کمانچه: يک ساز فولکلوريک آرشه اي» براي ثبت در فهرست ميراث ناملموس جهاني از سوي ايران به يونسکو ارسال شد.به گزارش مهر، پس از آنکه کشور آذربايجان در سال ۱۳۹۱ روش هاي نوازندگي و اجراي ساز «تار» را به نام خودش در فهرست ميراث ناملموس يونسکو به ثبت رساند و مردم ايران به خصوص فعالان حوزه موسيقي به اين اقدام اعتراض کردند، رئيس مرکز مطالعات جهاني ميراث ناملموس اعلام کرد که ايران در سال ۲۰۰۹ پرونده اي را با عنوان رديف هاي موسيقي ايراني در يونسکو ثبت کرده بود و آنجا درباره  رديف سازي توضيح هاي کاملي ارائه و مشخص شده که در رديف سازي، موسيقي ايراني با سازهاي تار، کمانچه، ني،  سنتور و ديگر ساز ها نواخته مي شود.بنابراين در يک سند بين المللي در يونسکو، نام تار به عنوان سازي که موسيقي ايراني با آن نواخته مي شود، ثبت شده است. ولي اين صحبت هم فعالان اين عرصه را متقاعد نکرد.

در همان سال ناظم صمدوف معاون وزير فرهنگ و گردشگري جمهوري آذربايجان، گفت: موسيقي مقامي آذربايجان سال ۲۰۰۳ از سوي يونسکو به رسميت شناخته شد پس به صورت اتوماتيک «تار»، «دف» و «کمانچه» در فهرست يونسکو جاي مي  گيرد.

 

نقشه آذربايجاني ها براي تصاحب کمانچه نقش بر آب شد

هنرمندان موسيقي کشور نيز که چشم به فعاليت حوزه ميراث ناملموس متوليان ميراث جهاني در کشور دوخته بودند هشدار دادند که اگر دست نجنبانيد، کمانچه را هم از ايران گرفته و اولين بار به نام آذربايجان ثبت مي شود. به همين علت، گروهي از کارشناسان ميراث فرهنگي با کارشناسان در خانه موسيقي ايران همکاري کرده و پرونده «کمانچه: يک ساز فولکلوريک آرشه اي» را به عنوان ميراث ناملموس ايران براي ثبت جهاني در سال ۲۰۱۶ پيشنهاد کردند.در اين باره، فرهاد نظري مديرکل ثبت آثار تاريخي به مهر گفت: کمانچه ايران براي سال ۲۰۱۶ پيشنهاد و از سوي يونسکو اعلام وصول شد.

اين پرونده با شماره ۱۰۷۱ در فهرست موقت يونسکو قرار گرفته تا اينکه جهاني شود.وي افزود: قرار نيست کمانچه به صورت پرونده چند مليتي با کشورهاي ديگر ثبت شود چون اين يکي از پرونده هاي ملي ايران است. از سوي ديگر در بسياري از نقاط ايران نواخته مي شود. اين ساز جزو فراگيرترين سازهاست که به خاطر اهميت آن در اولويت ثبت قرار گرفت.

تگ ها