محل تبلیغ شما

نمايندگان اهواز با ماسك در مجلس حضور يافتند!

1393/11/27

  • ابرار :
  • مجمع نمايندگان اهواز به منظور اعتراض به آلودگي هواي اين استان با ماسك در جايگاه هيات رئيسه حضور يافتند. به گزارش ايسنا، نمايندگان استان خوزستان با توجه به تشديد آلودگي هواي اين استان و اين كه تا به حال اقدام عملياتي صورت نگرفته است در اعتراضي نمادين با ماسك در مجلس حضور يافتند.

تگ ها