محل تبلیغ شما
تقریباهیچ یاسوبرداشت؟

تاریخ خبر: 1395/1/30

تقریباهیچ یاسوبرداشت؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

قانون

نگاهي به آن روي سكه اظهارات رئيس ‌بانك مركزي در آمريكا برداشت جناحي از «سيفي‌جام»

 

وزیرخزانه داری آمریکا وولی ا...سیف پشت درهای بسته مذاکره کردند.اولین خبری که ازواشنگتن رسید این بودکه رئیس‌کل بانک مرکزی ايران که برای شرکت دراجلاس بانک جهانی به واشنگتن رفته،پشت درهای بسته و بدون حضورخبرنگاران با«جک لو»وزیرخزانه‌داری آمریکا ملاقات کرده است.این ملاقات درحالی صورت گرفت که درساختار سیاسی-اداری آمریکا،وزارت خزانه‌داری مسئول اعمال وپایش تحریم‌های بین‌المللی است.دربیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکامنتشر کرده،گفته شدکه «لو»دراین دیدار به سیف گفته است:«تا زمانی که ایران به تعهدات خودبراساس برجام عمل کند،آمریکا باحسن‌نیت به اجرای تعهدات مرتبط باتحریم‌هاادامه خواهد داد
جزيیات بیشتری ازاین دیدارکه بدون حضور خبرنگاران برگزارشده،منتشر نشد.ازسویی 
رسانه ها مدعي شدند كه مخالفت‌هادرکنگره با احتمال تسهیل انجام معاملات دلاری موسسات وشرکت‌های خارجی با ایران ادامه دارد.همچنین گفته شد که دولت آمریکا،زیرنظر وزارت خزانه‌داری وجیکوب لو،درحال طراحی شیوه‌ای است که به موسسات مالی در خارج از آمریکا اجازه می‌دهدبرای تجارت مشروع با ایران به دلاردسترسی پیداکنند.جان کری،وزیر خارجه آمریکا نیز پیش‌تر با بیان اینکه«آمریکا به سختی تلاش 
می کندتادرموردایران جانب انصاف را رعایت کند»، تصریح کرده بود:«باید به ایران اجازه داده شود به آنچه که درچارچوب برجام مستحق آن است، دست یابد و این حرفی است که هم رئیس‌جمهور آمریکا زده وهم من و هم وزیر خزانه‌داری آمریکا.»به گفته او«دولت آمریکا تلاش می‌کند زمینه لازم را فراهم کندتابانک‌های آمریکایی بتواننددرزمینه هایی که پس از توافق هسته‌ای ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد،باایران مبادلات مالی داشته باشند.» 
     
سر و صدا براي هيچ!
درحالی که ازسخنان ردوبدل شده بین سیف ولو اطلاع دقیقی دردست نیست اماسخنرانی هاو
مصاحبه های سیف دردوروز گذشته دستمایه 
حاشیه های بسیاری درداخل کشور شد.رئیس بانک مرکزی ایران دریک سخنرانی درآمریکابه صراحت گفت:«بایدبه بانک های بین المللی اطمینان داده شود که به خاطرکار در ایران جریمه نمی شونددرغیر این صورت برنامه جامع اقدام مشترک مفهوم خودرا  ازدست خواهدداد.» این جمله و صحبت‌های شبیه آن کافی بودتابسياري در داخل به اين موضوع بپردازند.به ويژه  مخالفان برجام و آنها كه از ابتدا با دولت روحاني همدل نبودند، اين موضوع را دستمايه‌اي براي انتقاد به برجام قرار دادند.رئیس بانک مرکزی گفت: مادرحال نادیده گرفتن آنچه که اتفاق افتاده است،نیستیم اماباگذشت سه ماه ثابت شده این اقدامات کافی نیست.براساس برنامه جامع اقدام مشترک،اتحادیه اروپاوآمریکا متعهدشدندتمام اقدامات لازم اداری وقانونی برای اطمینان ازبرداشتن موفقیت آمیزوموثرتحریم هارا بردارندتابتواندموجب بازگشت مجدد ایران به بازارهای بین المللی شود
حقیقت این است که سیف این بار درخانه حریف درحال بازی با مهره هایی است که بدون هماهنگی با رئیس دولت امکان پذیر نبوده است.نفس حضور سيف دراين نشست ازاهميت بسياري برخوردار است. دولت یازدهم نشان داده که سياست‌ورزي‌اش براين پايه قرار گرفته كه ازحقوق ايران نه فقط در رسانه‌هاي داخلي بلكه دردنيا و درخانه حريف دفاع کند.سیف درواشنگتن مستقیم به سراغ 
تحریم هایی رفته که فراترازچهارچوب برنامه 
هسته ای بوده است ودولت آمریکا رادرفشار قرارداده که برجام ورفع تحریم ها درچهارچوب برنامه 
هسته ای برای ایران کافی نیست ودولت آمریکابایدبرای رسیدن به نقطه موردتوافق دروین این باربه سراغ تحریم هایی فراتر ازچهارچوب برجام برودوتنهادرآن صورت می توان برجام را حفظ کرد.اين بخش از اظهارات سيف از اهميت زيادي برخوردار بود.جايي كه از تعهدات آمريكا حرف زد:«فکرمی کنم دولت کنونی آمریکااین تعهدراقبول کرده وایران نیزدراین خصوص حساب کرده است.انتظارمااین است که نه تنهاآمریکا بلکه همکاران اروپایی مان نیز درهرزمان به تعهدات خود عمل کنند.درغیر این صورت شمانمی توانیدازروابط بین الملل صحبت کنید.منظورم این است که این یک اصل پذیرفته شده در روابط بین الملل است.از این رو براساس انتظاراتی که داریم،تعهدات موردقبول قرار می گیرندوما انتظار داریم این تعهدات به طورکامل عملی شوند
   
دلواپسان  فريب سيف راخوردند
سیف به خوبی می داندکه حال ازدولت آمریکا می خواهددرراستای تعهدخودبرای حفظ برجام 
راه های تازه را برای ایران بازکند.راه هایی که تعهددولت آمریکارادرمقابل تحریم های کنگره و وزارت خزانه‌داری قرارمی دهد.سيف درزمين بازی آمریکایی ها وارد شده و عليه آنها بازی می کندوبيان اين جمله كه «ايران عملا هيچ دستاوردي ازبرجام نداشته است»وقتي در داخل آمريكا و درمقابل رسانه‌ها ومردم آنجا بيان مي‌شود را بايددرهمان قالب ديدوموردارزيابي قرار داد.اينكه تا كنون چه اندازه دستاورد وجود داشته براي ايران كفايت نمي‌كند.به نظر مي رسدحرف‌هاي سيف درخانه حريف بيشتر عامدانه و براي وادار كردن آمريكا به انجام تعهداتش درقالب برجام باشد.به طور مشخص سیف بایدباگله گذاری واینکه نمی توان این دستاوردهای به دست آمده رابرای برجام قابل قبول دانست درآمریکا ظاهرمی شد.حرف های سیف درآمریکادقیقا برای مصرف سیاست خارجی بوده است ولي برخي آن را دستاویزحمله دوباره به دولت قرار داده اند كه ازابتدا با گفت‌وگو و توافق م1خالف بودند. جدالی که آغاز شده است که همه تلاش ها تنها به هیچ قرار است ختم شود، در داخل ایران نه بر اساس منافع ملی که در راستای منافع حزبی و آرایش های سیاسی داخل کشور است. بازی حقیقی اما فارغ از این هیچ ها در جایی دیگر در جریان است. جایی حوالی واشنگتن. کاخ سفید باید این بار تصمیم بگیرد که آیا می تواند حفظ دستاورد برجام را تضمین کند؟ دستاوردی که در مناسبات درونی احزاب در آمریکا برای دموکرات‌ها نقطه برد بود و اکنون دولت ایران در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری با بازی با مهره‌های ایجابی خود و در زمین طرف مقابل سعی می کند امتیازهای تازه ای را به دست آورد. وارد کردن جدال های داخلی و بحث های جناحی در این موقعیت تنها دولت را برای رسین به اهدافی که در راستای منافع ملی است بیش از پیش در موضع ضعف قرار می دهد و در نهایت نیز فایده ای برای کشور در پی نخواهد داشت

 

جوان

رئيس كل بانك مركزي در واشنگتن طي مصاحبه‌اي با تلويزيون بلومبرگ معترف شد كه برجام تاکنون «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي ايران نداشته، حال بايد از سيف پرسيد آیا حامل پيام دولت براي انتقال آن به طرف‌هاي غربي بوده است! اصلاً شايد دولت هم بامنتقدان خودش در زمينه برجام هم عقيده بوده است و صداي اين همراهي را فقط در خارج از كشور در‌مي‌آورد، بدين ترتيب حال كه برجام تاکنون پوچ از آب درآمده است و نه سانتريفيوژ مي‌چرخد و نه چرخ اقتصاد و زندگي مردم، سخن از برجام‌هاي سريالي امري بيهوده است. 
سيف نه در داخل كه در گفت‌وگو با يك رسانه غربي و در خارج از كشور چندين تعارض گفته‌هاي رئيس دولت را برملا كرد كه پيش‌تر از سوي برخي دولتمردان و رسانه‌ها عنوان شده بود!
«وجود 100 ميليارد دلار پول بلوكه‌شده به جاي 23 ميليارد دلار و نداشتن هيچ دستاوردي» براي برجام پيام‌هايي نبود كه به اين سادگي  مخابره شود مگر آنكه مجموع دولت به اين نتيجه رسيده باشد كه موقعيت سياسي دولت يازدهم در خطر است و آن را در پازلي ديده كه نقطه آغاز آن سخنان نوبخت بوده؛ «اگر كاري نكنيم زحمات ما بر باد مي‌رود!» آيا دولت همچنان اميد به برجام غرب خواهد داشت يا به اقتصاد مقاومتي رجوع خواهد كرد؟
سخنان سيف در مورد پوچ بودن برجام، ناكامي ايران در دستيابي به 100‌ميليارد دلار بلوكه شده‌اش در بانك‌هاي غربي به‌رغم عمل به تعهداتش و محروميت ايران از مبادلات دلاري سوئيفت بازتاب وسيعي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي داشته و اين در حالي است كه تاكنون هر آنچه منتقدان برجام مي‌گفتند و دولت تكذيب مي‌كرد را سيف با سخنان اخيرش تأييد كرد و در يك كلام دستاورد اقتصادي برجام براي ايران را هيچ و پوچ خواند. 
   
آقاي روحاني! «سيف» هم حرف صالحي را تأييد کرد 
چند ماه بعـد ازاجراي برجام و اصرار رئيس‌جمهور بر تأييد لغو تحريم‌ها، سرانجام رئيس‌کل بانک مرکزي هم در امريکا اعلام کرد که برجام هيچ توفيقي براي ايران نداشته و غرب به تعهدات خود عمل نکرده است تا مهر تأييد ديگري براي حرف‌هاي سال گذشته صالحي باشد. طي چند ماهي که از اجراي برجام مي‌گذرد بارها و بارها از سوي بخش خصوصی اعلام شد که با وجود اجراي برجام فعالان اقتصادي قادر به انتقال پول در خارج از کشور نيستند ولي باز از سوي دولتمردان پاسخ آمد که سوئيفت باز است و مشکلي وجود ندارد. اين کشمکش لفظي بين تجار و مسئولان دولتي چند ماه طول کشيد ولي در اين مدت باز هم دولت و بانک مرکزي کوتاه نيامدند و مدام تأکيد مي‌کردند که سوئيفت باز است! جالب است که براي اثبات گفته‌شان تور بازديدي از اتاق سوئيفت هم براي خبرنگاران برگزار کردند
. 
اما با وجود اينکه باز بودن سوئيفت در ظاهر نشانه‌اي از اجرايي شدن برجام تلقي مي‌شود ولي در عمل سوئيفت کارايي براي ايران ندارد، چراکه اين شبکه فقط حکم پيام‌رسان را دارد و زماني که پيامي از اين سمت(ايران) به‌سمت ديگر(خارج از ايران) فرستاده مي‌شود بايد کسي باشد که به اين پيام پاسخ دهد، ولي پاسخي از آن‌سوي خط دريافت نمي‌شود، البته رئيس‌جمهور محترم و ساير اعضاي کابينه‌شان اصرار دارند مشکلي در اين زمينه هم وجود ندارد و هزاران ال‌سي در روز نخست اجراي برجام گشايش يافته است، ولي آنچه طي اين مدت از سوي منتقدان دولت مطرح مي‌شد اين بود که چرا دولت سريع و با عجله صنعتي را که برايش شهيد داديم و ثروت کشور را به پايش ريختيم، نابود کرد و 20 هزار سانتريفيوژ الکي از کار افتاد، درصد غني‌سازي به 3/5 درصد رسيد، 11 تن اورانيوم از کشور خارج شد، آب سنگين از کشور خارج شد، قلب رآکتور اراک خارج شد، دانشمندان هسته‌اي تعديل و خانه‌نشين شدند شديدترين نظارت‌ها پذيرفته شد و...  و چراي مهم‌تر اينکه چرا ايران به تعهداتش عمل کرد و غرب به‌راحتي از عمل به تعهدات خود امتناع کرد؟ چرا رئيس‌جمهور محترم که روزي آب خوردن مردم را هم به برجام نسبت مي‌داد، امروز مي‌گويد بعضي‌ها مي‌گويند دولت بعد از برجام بايد همه مشکلات را حل کند، مگر ما برجام را آورديم، برجام را خدا آورد. به ‌بهانه اظهارات تازه و البته متفاوت ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در امريکا قصد مرور اظهارات رئيس‌جمهور محترم و تعدادي از مردان دولتي را در ارتباط با برجام و لغو تحريم‌ها دارد. 
در ماه‌هاي پاياني سال گذشته علی‌اکبر صالحی در يک گفت‌وگوي خبري به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين اعضاي تيم مذاکره‌کننده پرده از واقعيتي برداشت که پيشتر دولت خلاف آن را مطرح مي‌کرد. صالحي چند ماه بعد از اجراي برجام رسماً اعلام کرد که تحريم‌ها لغو نشده است. رئيس سازمان انرژي اتمي در گفت‌وگو با وبگاه «العربي الجديد» بر ادامه فعاليت هسته‌اي ايران تأکيد و اعلام کرد که غرب در اجراي تعهدات خود براساس برجام تأخير دارد و هنوز برخي تحريم‌ها برداشته نشده است. 
صالحي در ادامه «رفع تحريم به‌ موجب توافق»‌ را از مصاديق اين تأخير برشمرد و گفت: تا الان برخي بانک‌هاي بزرگ اروپايي تحريم‌هايشان را به‌طور کامل پايان نداده‌اند چراکه قبلاً تعهد داده‌اند که با ايران مراوده تجاري نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستيم که وزارت خارجه ايران با اتحاديه اروپا تماس بگيرد و اين بحران را حل کند. 
   
پاسخ تند رئيس‌جمهوري به صالحی

16 اسفند سال قبل رئيـس‌جمـهوري در نشست خبـري خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه «40 روز از اجرايي شدن برجام مي‌گذرد و اخيراً علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي اعلام کرده که طرف غربي نسبت به برخي از تعهدات خود در برداشتن تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي بانکي، تأخير داشته است، آيا شما تأييد مي‌کنيد يا خير؟» گفت: از خود آقاي صالحي اين موضوع را بپرسيد. در زمينه مسائل اتمي آقاي صالحي هرچه بگويد درست است و ايشان وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي نيست، الان هم وزير خارجه نيست، ايشان مسئول سازمان انرژي اتمي است. وي ادامه داد: به‌ نظر بنده مسير درستي را طي مي‌کنيم و ممکن است مشکلات جزئي داشته باشيم که بايد رفع شود و مرجع اظهارنظر درباره مسائل هسته‌اي آقاي عراقچي است. 
   
عراقچي هم به صالحي پيوست

اما بعد از گذشت يک ماه از پاسخ تند روحاني به صالحي، عباس عراقچي عضـو ارشـد تيـم مذاکره‌کننده هسته‌اي، 14 فــرورديـن در گفت‌وگوي ويژه خبري همان سخنان علي‌اکبر صالحي را تکرار کرد. عراقچي گفته است: آنها (طرف غربي) طبق برجام تعهداتي را که بايد انجام مي‌دادند، روي کاغذ انجام دادند، البته نبايد کار آنها روي کاغذ را بي‌ارزش بدانيم و بايد گفت که زيرساخت تحريم‌هاي هسته‌اي متزلزل شد. همه زيرساخت‌هاي تحريم برداشته شد، اينکه گفته مي‌شود که روي کاغذ تحريم‌ها برداشته شده بي‌اهميت نيست. وي اضافه کرده: دو دسته مشکل اصلي وجود دارد؛ يکي بازگشت به شرايط اقتصادي قبل از تحريم و دوم کارشکني‌ها و بدعهدي‌هاي طرف مقابل به‌خصوص امريکاست. اينکه آثار برداشته‌شدن تحريم‌ها طول مي‌کشد تا خود را نشان دهد اين منطقي است. وي گفت: درباره مسائل ما در خارج از کشور، مبالغي که در خارج از کشور داريم از جنس‌هاي مختلف بوده و صاحبان مختلفي دارد که اگر همه اين پول‌ها را جمع کنيم بالاي 100 ميليارد دلار مي‌شود. در مذاکرات وارد اين موضوعات نشديم. ما فقط درباره آزاد شدن اين پول‌ها بحث کرديم. تمام پول‌هاي ايران آزاد شده اما در نقل و انتقال پول‌ها مشکلاتي وجود دارد. اختيار اين پول‌ها نزد بانک مرکزي است. يکي از مشکلات برقراري مجدد شبکه بانکي است. در طول 10 الي 12 سال گذشته تمامي ارتباط بانک‌هاي ما با بانک‌هاي مقابل قطع شده و بايد بار ديگر روابط کارگزاري ايجاد کنند که اين منوط به مذاکرات است. عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي گفته است: يک مشکل ديگر اين است که امريکا کارشکني مي‌کند. يک مشکل زمانبر بودن از لحاظ فني است. تا الان بانک‌هاي ما نزديک به 300 کارگزاري با بانک‌هاي خارجي ايجاد کرده است اما بانک‌هاي ديگر بانک‌هاي خصوصي هستند و آنها هستند که تصميم مي‌گيرند که با بانک‌هاي ايران کار کنند.  
   
صالحي: هنوز تمام تحريم‌ها برداشته نشده است
علي‌اکبر صالحي همچنين 14 فروردين امسال دوباره تأکيد کرده است که «هنوز شرايط رفع تحريم انجام نشده است، هنوز بانک‌هاي بزرگ پا پيش نگذاشته‌اند، دليلش اين است که در زمان تحريم مجازات‌هاي سنگيني شده‌اند و هنوز از ارتباط با ايران ترس دارند. الان هم بخشي از اقداماتي که آنها بايد انجام مي‌دادند براساس برداشت ما همه قدم‌ها را برنداشته‌اند.» عراقچي هم در اين باره تأکيد کرده است: عدم‌ همراهي کامل طرف امريکايي وجود دارد. هر کسي که شک دارد که سوئيفت برداشته شده يا نشده از جمله رئيس‌جمهور اتريش، به اتاق سوئيفت بانک مرکزي برود و ببيند که تمامي بانک‌هاي ما به سوئيفت وصل شده‌اند. هر کسي که شک دارد مي‌تواند به اتاق سوئيفت بانک مرکزي برود و اين موضوع را ببيند اما موضوعاتي که آقاي صالحي گفته، «درست است.» موضوعي که هست هنوز برخي از تحريم‌ها باقي مانده که ربطي به برجام و موضوع هسته‌اي ندارد. برخي از تحريم‌ها هنوز باقي مانده که مربوط به تروريسم و حقوق بشر و تحريم‌هاي اوليه امريکاست. 
حال بعد از اين کشمکش‌هاي لفظي ميان فعالان اقتصادي و مسئولان دولتي براي عدم لغو تحريم‌ها، مرد شماره اول نظام بانکي در امريكا اذعان کرد که برجام توفيقي براي ايران نداشته است. 
رئيس کل بانک مرکزي ايران در جريان سفر به امريکا براي شرکت در اجلاس بهاره بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در مصاحبه با المانيتور گفت: ايران انتظار دارد دولت امريکا امکان دسترسي محدود کشورش به دلار را براي تسهيل مبادلات مالي با کشورهاي ديگر فراهم کند و به اجراي کامل توافق هسته‌اي پايبند باشد. ولي‌الله سيف گفت: برجام همه تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران را برداشته است و برداشته شدن عملي همه تحريم‌هاي هسته‌اي مستلزم برخورداري ايران از سازوکار مبادلاتي UTurn‌ است. رئيس کل بانک مرکزي ايران افزود: اين چيزي است که ما انتظار داريم توافق هسته‌اي به آن منجر شود. وي پيش‌تر در نشست شوراي روابط خارجي امريکا گفته بود ايران نتايج مورد انتظار از اجراي برجام را مشاهده نکرده است. وي با بيان اينکه امريکايي‌ها به تعهدات خود پايبند نبوده‌اند، تأکيد کرد: تقريباً هيچ چيز اتفاق نيفتاده است. به‌طور کلي ما قادر نيستيم از پول‌هاي خود در خارج استفاده کنيم. 
سيف خواستار تلاش‌هاي جدي‌تر دولت امريکا براي عمل به تعهداتش و کمک به دولت ايران براي ورود به نظام مالي جهان شد. سيف همچنين در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ گفت: تا به اينجا، ايران «تقريباً هيچ ‌چيز» از اجراي توافق به دست نياورده است. «يکي از چيزهايي که ما به‌ صورت قطع به آن نياز داريم تبديل ارزها براي پرداخت پول کالايي است که خريداري مي‌کنيم، اين امر مستلزم دسترسي به سيستم مالي امريکاست.» اما جدا از اينکه اظهارات سيف رسماً مهر تأييدي بر اظهارات فعالان اقتصادي و منتقدان دولت و برجام مبني بر عدم‌ لغو تحريم‌ها و بي‌اثر بودن برجام است مي‌توان گفت که وي اظهارات چند ماه قبل علي‌اکبر صالحي را هم تأييد کرده است. بنابراين بايد ديد؛ حال که رئيس کل بانک مرکزي هم به بي‌اثر بودن برجام و عدم ‌لغو تحريم‌هاي بانکي با وجود عمل ايران به تعهداتش در برجام اذعان کرده رئيس‌جمهور محترم چه ‌پاسخي به منتقدان برجام و مردم خواهند داد؟!

کیهان:

آفتاب تابان برجام طلوع نکرده غروب کرد؛تقریبا هیچ! روایت رئیس بانک مرکزی از دستاورد برجام

در حالی که دولت یازدهم برجام را مهم‌ترین دستاورد خود دانسته و همه امور اقتصادی، سیاسی، آب و هوا و...را به برجام گره زده، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرده برجام تا‌کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.


 ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفته توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است
به نوشته پایگاه اینترنتی بلومبرگ، سیف گفته ایران سه ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان دستیابی به 100 میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.
رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند
به گزارش بلومبرگ، سیف، بر همین اساس از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواهد با صدور دستورالعملی بانک‌های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند.
رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و درباره نگرانی‌هایش در همین باره گفت‌وگو کردند.
سیف، جمعه به تلویزیون بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. وی می‌گوید: «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است.» 
ایران و گروه 1+5 تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای محدود کردن این برنامه، رفع کند. این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است.
 
کارشناسان در روزها و هفته‌های گذشته بارها تصریح کرده‌اند امکان برخورداری از آثار تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار»  خوانده می‌شود وجود نخواهد داشت. منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال 2008 بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوئیسی) مجاز به استفاده از این‌گونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد
نکته قابل تامل دیگر که  پس از اظهارات سیف به ذهن القا می‌شود نمایشی به نظر آمدن بازدید خبرنگاران از اتاق سوئیفت بانک مرکزی است چرا که طبق اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی «بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند.» این اظهارات معنایی به جزوجود خلل در سیستم تعاملات مالی با بانک‌ها و موسسات غربی را ندارد
اگر اقدامات آمریکا منجر به عدم همکاری بانکهای بین‌المللی با ایران شود توافق شکست خواهد خورد
علاوه بر این، سیف طی سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا نیز بر صحبت های خود صحه گذاشت و در سخنرانی خود تاکید کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای عمل کنند و اقدامات لازم را برای رفع تحریمها در چارچوب این توافق انجام دهند
سیف با اشاره به اینکه ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده است گفت که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا و امکان لمس تراکنش‌های مالی ایران به سیستم مالی آمریکا داده شود.
آمریکا به تعهداتش
 عمل نکرده است
وی همچنین افزود: انتظار ما این بود که بعد از توافق هسته‌ای، ایران به سیستم اقتصادی بین‌المللی دوباره متصل شود، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. ایران همچنان مشکلاتی برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده خود، که یکی از نتایج حاصل از توافق هسته‌ای باید باشد، دارد. شرکای ما در توافق هسته‌ای هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. ایران به طور کامل به تعهدات خود پایبند بوده است اما آمریکا به تعهداتش عمل نکرده است.
وی اشاره کرد که اگر اقدامات اخیر آمریکا بر علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانکهای بین‌المللی شود توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا سپاه هم باید از خدمات مالی استفاده کند گفت: همه می‌توانند از خدماتی که در جامعه جهانی داده می‌شود استفاده کنند، بانکها خدمات خود را به همه ارایه می‌کنند.
وی در واکنش به این سؤال که ایران چه مقدار در سال برای نظامی خرج می‌کند؟ نیز گفت: نمی‌توانم به شما آمار دهم. تصمیمات برپایه اولویت‌بندی‌ها گرفته می‌شود. ایران در منطقه پرخطر دنیا قرار دارد، ظهور داعش و کشورهای حامی آن. چگونه می‌توان تضمین کرد که ایران هدف قرار نخواهد گرفت. ما باید به ظرفیت‌های دفاعی خود تکیه کنیم.
سیف در پاسخ به این سؤال که ایران از نظر فساد اقتصادی از روسیه و پاکستان بدتر است، موانع و دلایل آن چیست؟ نیز افزود: اطمینان می‌دهم که این رتبه‌بندی سیاسی است. اگر دقیق بررسی کنید خواهید فهمید کشورهای دیگر از ایران بالاتر هستند و وضعیت بدتری دارند. این آمارها سیاسی است و نباید به آنها اطمینان کرد
وی درباره تعهدات موجود در توافق هسته‌ای گفت: انتظار ما این است که بعد از اجرای برجام، ایران به تجارت بین‌المللی متصل شود؛ از طرفین خود در مذاکرات هسته‌ای می‌خواهیم که به تعهداتشان پایبند باشند.
دولت ایران تعهدات خود را پذیرفته و به این تعهدات عمل کرده و اروپا و آمریکا نیز باید به تعهدات خود عمل کنند، در غیر اینصورت نمی‌توان از روابط بین‌المللی صحبت کرد زیرا عدم انجام تعهدات طرف مقابل با روح توافق در تضاد است.
سیف در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا دولت آمریکا از عمد قصد دارد اقدامات ایران برای اتصال به تجارت بین‌المللی را مختل کند یا مشکل از سیستم مالی ایران است گفت: حاصل توافق هسته‌ای مهم است. تاکنون اثری که از توافق هسته‌ای انتظار داشتیم را ندیدیم. هنوز شرایط عادی نداریم. نمی‌گویم پیشرفتی نشده ولی با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که ما انجام دادیم، اتفاقی برایمان نیفتاده است. ایران تمام تعهداتش را انجام داده است، طرف دیگر به تعهداتش عمل نکرده و باید آن را تسریع کند.
رئیس بانک مرکزی ایران در ادامه جلسه پرسش و پاسخ در نشست شورای روابط خارجی آمریکا گفت: دلیل تعلل بانک‌های اروپایی و نداشتن جرات برای همکاری با بانک‌های ایرانی، جریمه‌های آمریکایی است. اگر این موانع آمریکا برداشته شود، بلافاصله ارتباط با بانک‌های بین‌المللی برقرار خواهد شد. از آمریکا می‌خواهیم اقداماتی را برای برداشته شدن این محدودیت‌ها انجام دهد.
صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بی‌نتیجه بودن برجام و اینکه برجام «تقریباً هیچ» عایدی برای کشورمان نداشته برگی دیگر از اعتراف دولتمردان به عدم پایبندی طرف آمریکایی نسبت به تعهدات خود در توافق هسته‌ای است. بدعهدی آمریکایی‌ها امری بود که بارها از سوی دلسوزان نظام به دولت یازدهم هشدار داده شده بود ولی امروز پس از گذشت حدود 3 ماه از رفع کاغذی تحریم‌ها، بد عهدی و بی‌صداقتی طرف غربی در موضوع برجام آشکار‌تر می‌شود.
اسفند ماه سال گذشته رئیس‌جمهوری در هشتمین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی پس از سؤال خبرنگاری در خصوص اظهارات صالحی درباره بدعهدی غربی‌ها در قضیه برجام با لحنی تند گفت که اجرای برجام را از ظریف و طیب‌نیا بپرسید نه صالحی و سپس تصریح کرد:  برجام یک مثل آفتاب تابان است وقتی که فردی چشمش را ببندد می‌گوید که شب است و او باید چشمش را باز کند و ببیند که آفتاب است.
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» در اسفند سال گذشته اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است.
صالحی گفت: من هنوز با ارنست مونیز (وزیر انرژی آمریکا) جهت بررسی مکانیزم اجرا، در ارتباط هستم. تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است.
صالحی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق»‌ را از مصادیق این تأخیر برشمرد و گفت: تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به طور کامل پایان نداده‌اند چرا که قبلا تعهد داده‌اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند. هیئت انرژی اتمی مسئول این بخش نیست اما ارزیابی من این است که سیر امور به طور نسبی خوب است.
این اظهارات صالحی بود که باعث شد روحانی برجام را آفتاب تابان بنامد ولی با صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با بلومبرگ و همچنین اظهارات سیف در شورای روابط خارجی آمریکا معلوم می شود که نور این آفتاب مصنوعی و در حال احتضار هر لحظه کم فروغ‌تر می‌شود و امیدی به آن نیست.
واشنگتن تعهدی تحت برجام برای گشودن نظام مالی‌اش به روی ایران ندارد
پس از آنکه ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در سخنانی در واشنگتن، از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در برجام انتقاد کرد جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید بلافاصله با اتخاذ موضع‌گیری صحبت‌های سیف را خالی از اثر کرد و بار دیگر نشان داد که آمریکا اراده ای برای فتح باب اعتماد و نشان دادن صداقت با ایران را ندارد.
ارنست صراحتاً اعلام کرد که «دسترسی ایران به نظام مالی دنیا، جزء برجام نیست.» 
«
سیف» گفته بود که آمریکا و اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای عمل کنند و اقدامات لازم را برای رفع تحریم‌ها در چارچوب این توافق انجام دهند.
جاش ارنست گفت: «دسترسی به نظام مالی آمریکا جزئی از برجام نیست و این موضوع تحت بررسی نیست
سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه درک ماهیت مکانیسم‌های ارتباطات ایران و شریکان تجاری خارجی‌اش با بانک‌های آمریکا موضوعی «بسیار فنی» است، مدعی شد اظهارات سیف، رئیس بانک مرکزی ایران اشتباه بوده است
ارنست گفت که دولت اوباما هرگز قول نداده که به عنوان جزئی از اقداماتش برای رفع تحریم‌ها علیه ایران، این کار را برای تهران انجام دهد.
واشنگتن به «سیف»: ما به همه تعهداتمان تحت «برجام» عمل کرده‌ایم
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از قافله دور نماند و ضربه نهایی را به اظهارات سیف وارد کرد. وی  در واکنش به اظهارات ولی‌‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران مدعی شد واشنگتن به همه تعهداتش تحت برجام عمل کرده است
کربی همچنین گفت که نیازی نیست واشنگتن اقدامات بیشتری برای ایران در این زمینه انجام دهد
گفتنی است که وی این اظهارات را در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات امروز سیف در  «اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا» مطرح کرد.
اظهارات مقامات آمریکایی بعد از سخنرانی سیف و اعلام گلایه‌های دولت یازدهم نسبت به بدعهدی طرف امریکایی نشان‌دهنده این امر است که خوشبینی به رفتار غربی‌ها امری بیهوده است و آنها را در اتخاذ تصمیماتشان گستاخ‌تر می‌کند.
زمانی که گفت‌وگوهای هسته‌ای در جریان بود و زمینه‌سازی برای نگارش برجام فراهم می‌گشت بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم پایبندی دولت آمریکا به تعهداتش به دولت یازدهم هشدار می‌دادند چرا که واقعیت این است که «برجام چیزی است که آنها اجرا می‌کنند» و بحث بر سر تعهدات غربی‌هاست ولی در همان زمان اعضاء تیم مذاکره‌کننده در رسانه‌های اعلام می‌کردند که اظهارات مقامات آمریکا بعد از برجام «مصرف داخلی» دارد و آنها قصد دارند با این اظهارات ضد ایرانی پس از برجام صهیونیست‌ها و جمهوری خواهان را آرام نگه دارند.
اما سلسله گفتار مقامات غربی و به‌خصوص آمریکایی در سه ماه اخیر دقیقاً بر رفتار آنها در انجام تعهداتشان تاثیر گذاشت و کار را به جایی رساند که رئیس کل بانک مرکزی ناچار به اعتراف شد که برجام «تقریباً هیچ» عایدی برای ایران نداشته است. مقامات دولت یازدهم نیز علاوه بر مشاهده این رفتار از طرف آمریکایی صرفاً به اعتراضات ایمیلی به مقامات آمریکایی بسنده می‌کنند.
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اذعان کرد که «ما در مسیر اجرای برجام مشکلات را یکی‌یکی حل می‌کنیم و آقای کری و ظریف با ایمیل در ارتباط هستند، هر چند ما کارشکنی‌هایی را از آمریکایی‌ها می‌بینیم و ماموران خزانه داری آمریکا نیز در کشور‌هایی که می‌خواهند شرکت‌های آنها با ایران رابطه برقرار  کنند شیطنت می‌کنند، اما ما نیز به آنها اعتراض و برخورد می‌کنیم.» ولی آیا اعتراضات ایمیلی کارگشاست؟
برای ریشه‌یابی عدم پایبندی طرف آمریکایی نسبت به تعهداتش باید به اظهارات مقامات دولت یازدهم در خصوص برجام رجوع کرد. آمریکایی‌ها زمانی گستاخ‌تر شدند که فهمیدند دولت یازدهم همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام قرار داده و ناچار است که تا انتهای زمان روی کار بودن از این به اصطلاح دستاورد خود دفاع کند و لذا این امر موجبات سوء استفاده آمریکایی ها شد.
نکته قابل تامل دیگر این است که طرف آمریکایی قصد دارد تا با گروگان نگه داشتن موضوع رفع تحریم‌ها طرف ایرانی را ناچار از نشستن پای میز مذاکره برای صحبت در مورد مباحث موشکی و حقوق بشر کند و این امر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و اجازه ورود به آن به هیچ کس داده نشده است

وطن امروز

رئیس کل بانک مرکزی: تا به اینجا ایران تقریبا هیچ چیز از اجرای توافق هسته‌ای به دست نیاورده است

تقریباً هیچ!

در حالی که مقامات بلندپایه دولتی از همان لحظات اولیه اجرای برجام، رفع موانع بانکی با گشایش ال‌سی و اتصال به سوئیفت جهانی را به مردم و فعالان اقتصادی خبر دادند، اما پس از مدتی خیلی از تجار و بازرگانان اعلام کردند که نمی‌توانند ارتباط بانکی و نقل‌وانتقال ارز را با دنیا برقرار کنند. در چنین شرایطی اما رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با بلومبرگ به صراحت اعلام کرد: برجام تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشته است، آقای سیف گفته است ایران
3 ماه بعد از اجرایی شدن برجام، توان دستیابی به 100 میلیارد دلار دارایی ضبط‌‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورتحساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است. رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند. به گزارش بلومبرگ، ولی‌الله سیف بر همین اساس از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواهد با صدور دستورالعملی بانک‌های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند. رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و درباره نگرانی‌هایش در همین باره گفت‌وگو کردند. سیف، جمعه به بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. وی می‌گوید: «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است». ایران و گروه 1+5 تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای محدود کردن این برنامه، رفع کند. این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین‌بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است.  کارشناسان در روزها و هفته‌های گذشته بارها تصریح کرده‌اند امکان برخورداری از آثار تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار»
(U-Turn)
خوانده می‌شود وجود نخواهد داشت. منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است.
روابط بانکی ایران عادی نشود برجام از هم می‌پاشد
رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از بی‌توجهی آمریکا نسبت به ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران گفت: «آنها باید هر کاری که لازم است انجام دهند تا به تعهدات‌شان عمل کنند... در غیر این صورت (توافق) براساس مفادش از هم می‌پاشد». رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفر به واشنگتن از دولت اوباما خواست تا گام‌های بیشتری را برای تسهیل تراکنش‌های بانکی کشورش در سطح جهان بردارد و هشدار داد که اگر آمریکا اقدام لازم را انجام ندهد، توافق هسته‌ای که سال گذشته به دست آمد ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد. بانک‌های ایران طی ماه‌های بعد از اجرایی شدن برجام، نتوانسته‌اند نقل‌وانتقالات پولی بین‌المللی و داد و ستدهای مالی خود را به صورت آزادانه انجام دهند. برخی بانک‌های غربی تایید کرده‌اند که به دلیل نگرانی از تحریم‌های پابرجای دولت آمریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. این مشکلات، امتیاز اقتصادی قابل توجهی که دولت ایران انتظار داشت از لغو تحریم‌ها به دست آورد را به خطر انداخته است. ایران توافق کرده بود که در برابر محدود شدن برنامه هسته‌ای‌اش از تحریم‌های غرب که به اقتصاد این کشور لطمه زده بود رهایی پیدا کند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سخنانی 90 دقیقه‌ای که در حاشیه نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن ایراد شد، گفت: «آنها باید هر کاری که لازم است انجام دهند تا به تعهدات‌شان عمل کنند... در غیر این صورت (توافق) براساس مفادش از هم می‌پاشد». اظهارات سیف یک روز پس از نشست رو در روی وی با جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا بیان می‌شود که با تمرکز بر تقاضای ایران برای برطرف کردن موانع پیش‌روی اجرای توافق برگزار شد. آمریکا و قدرت‌های جهانی در قالب توافق برجام، متعهد به لغو تحریم‌های ایران هستند. اما خزانه‌داری آمریکا همچنان مانع از استفاده این کشور از سیستم مالی آمریکا یا دلار آمریکا می‌شود. به گفته مقامات آمریکایی، در هفته‌های اخیر، دولت اوباما مشغول بحث‌هایی داخلی درباره تسهیل داد و ستدهای ایران بوده است. این بحث‌ها شامل یافتن راه‌هایی برای فراهم کردن امکان انجام داد و ستدهای دلاری برای ایران بدون دسترسی مستقیم به سیستم مالی آمریکا بوده است. سیف گفت، تجار ایرانی باید اجازه داشته باشند معاملات دلاری انجام دهند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند. «ما می‌خواهیم هر 2 طرف این توافق بویژه آمریکا اقدامات لازم را برای برداشتن موانع انجام دهد». کاخ سفید روز جمعه در واکنش به اظهارات سیف اعلام کرد دولت آمریکا به تعهدات خود براساس برجام پایبند است. اظهارات این مقام ایرانی بحث‌ها در واشنگتن درباره آینده روابط ایران و آمریکا و مقدار تحریم‌هایی که باید در قبال تهران لغو شود را داغ کرده است. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه از کاخ سفید از اینکه اجازه داده سیف به واشنگتن سفر کند انتقاد کرده و گفته‌اند که وی بانک‌هایی را اداره می‌کند که قبلا به دلیل تسهیل برنامه هسته‌ای ایران و آنچه آنها حمایت از تروریسم می‌خوانند، تحت
تحریم بوده‌اند.

سیاست امروز

اظهارنظر فنی - اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دستاورد برجام

تقریبا هیچ

رئیس کل بانک مرکزی که به آمریکا سفر کرده در مصاحبه با بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون "تقریباً هیچ" دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است

طی چند ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد بارها از سوی فعالان اقتصادی و بعضاً مسئولان دولتی اعلام شد که "برجام اجرا شد اما تحریم‌ها لغو نشد". در این مدت به‌دفعات اعلام شد که با وجود اجرای برجام فعالان اقتصادی قادر به انتقال پول در خارج از کشور نیستند ولی باز از سوی دولتمردان پاسخ آمد که سوئیفت باز است و مشکلی وجود ندارد حتی برای اثبات گفته‌شان تور بازدیدی از اتاق سوئیفت هم برای خبرنگاران برگزار کردند
در این مدت آنچه از سوی منتقدان دولت مطرح می‌شد این بود که چرا ایران به تعهداتش عمل کرد و غرب به‌راحتی از عمل به تعهدات خود امتناع کرد؟ 
حالا چند ماه بعد از اجرای برجام و اصرار رئیس‌جمهور بر تأیید لغو تحریم‌ها، سرانجام رئیس ‌کل بانک مرکزی هم در آمریکا اعلام کرد که برجام هیچ توفیقی برای ایران نداشته و غرب به تعهدات خود عمل نکرده است تا مُهر تأیید دیگری برای حرف‌های سال گذشته صالحی باشد

سال گذشته صالحی چه گفت؟ 
در ماه‌های پایانی سال گذشته و چند ماه بعد از اجرای برجام بود که علی اکبر صالحی رسماً اعلام کرد که تحریم‌ها لغو نشده است
رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» بر ادامه فعالیت هسته‌ای ایران تأکید و اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است
علی‌اکبر صالحی گفت: من هنوز با ارنست مونیز (وزیر انرژی آمریکا) جهت بررسی مکانیزم اجرا، در ارتباط هستم. تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تأخیرشان در اجرای برخی نقاط به‌شکل کامل است. وی در ادامه گفت: تا حالا برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایشان را به‌طور کامل پایان نداده‌اند چراکه قبلاً تعهد داده‌اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند. هیئت انرژی اتمی مسئول این بخش نیست اما ارزیابی من این است که سیر امور به‌طور نسبی خوب است
مدتی از این اظهارات نگذشته بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور به آن پاسخ تندی داد و گفت: در زمینه مسائل اتمی آقای صالحی هرچه بگوید درست است و ایشان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، وزیر خارجه هم الان نیست، ایشان مسئول سازمان انرژی اتمی است
وی ادامه داد: به‌نظر بنده مسیر درستی را طی می‌کنیم و ممکن است مشکلات جزئی داشته باشیم که باید رفع شود و مرجع اظهارنظر درباره مسائل هسته‌ای آقای عراقچی مسئول است، در سیاست خارجی وزیر خارجه مسئول است، در مسائل اقتصادی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی مسئول است و در مسائل هسته‌ای نیز علی‌اکبر صالحی مسئول پاسخگویی است
اما بعد از گذشت یک ماه از این پاسخ مرد شماره دوم هسته‌ای عباس عراقچی نیز در گفت‌و‌گوی ویژه خبری همان سخنان صالحی را تکرار کرد
عراقچی گفت که طرف غربی طبق برجام تعهداتی را که باید انجام می‌دادند، بر روی کاغذ انجام دادند البته نباید کار آنها روی کاغذ را بی‌ارزش بدانیم و باید گفت که زیرساخت تحریم‌های هسته‌ای متزلزل شد. همه زیرساخت‌های تحریم برداشته شد، اینکه گفته می‌شود که روی کاغذ تحریم‌ها برداشته شده بی‌اهمیت نیست
وی اضافه کرده است: دو دسته مشکل اصلی وجود دارد؛ یکی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از تحریم و دوم کارشکنی‌ها و بدعهدی‌های طرف مقابل به‌خصوص آمریکا است. اینکه آثار برداشته شدن تحریم طول می‌کشد تا خود را نشان دهد این منطقی است به عنوان مثال تحریم‌های نفتی برداشته شد اما این بدان معنا نیست که پس از آن فروش نفت به میزان قبل باز می‌گردد چون مشتریان نفت ما از کشورهای دیگر به تأمین نفت خود پرداخته‌اند
وی گفت: تمام پول‌های ایران آزاد شده اما در نقل و انتقال پول‌ها مشکلاتی وجود دارد. اختیار این پول‌ها نزد بانک مرکزی است. یکی از مشکلات برقراری مجدد شبکه بانکی است. در طول ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته تمامی ارتباط بانک‌های ما با بانک‌های مقابل قطع شده و باید بار دیگر روابط کارگزاری ایجاد کنند که این منوط به مذاکرات است
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است: یک مشکل دیگر این است که آمریکا کارشکنی می‌کند. یک مشکل زمان‌بر بودن از لحاظ فنی است. تا الان بانک‌های ما نزدیک به ۳۰۰ کارگزاری با بانک‌های خارجی ایجاد کرده است. بانک ملی ۲۰ کارگزاری، بانک ملت حدود ۴۳ کارگزاری ایجاد کرده است. بانک‌های دیگر بانک‌های خصوصی هستند و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که با بانک‌های ایران کار کنند. در طول سالهای گذشته روابط بانکی بسیار پیچیده شده است. بانک‌ها به‌دلیل مسائل پول‌شویی و قاچاق انسان بسیار پیچیده شده است. الان بانک‌ها همانند سابق به‌راحتی نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تا این شبکه پیچیده برقرار شود مقداری زمان‌بر است

تکرار و تایید 
صالحی همچنین ۱۴ فروردین امسال دوباره تأکید کرد که، "هنوز شرایط رفع تحریم انجام نشده است، هنوز بانک‌های بزرگ پا پیش نگذاشته‌اند، دلیلش این است که در زمان تحریم مجازات‌های سنگینی شده‌اند و هنوز از ارتباط با ایران ترس دارند. الان هم بخشی از اقداماتی که آنها باید انجام می‌دادند بر اساس برداشت ما هنوز همه قدمها را برنداشته‌اند". 
این در حالی است که صالحی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۱ فروردین سال‌جاری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اجرایی شدن برجام اظهار داشت: من به عنوان یک متخصص فقط در بعد فنی وارد مذاکرات شده‌ام و اکنون می‌گویم که خوشبختانه در بحث اجرایی شدن برجام ما دست برتر را داریم
عراقچی هم در این‌باره تأکید کرده است: عدم‌همراهی کامل طرف آمریکایی وجود دارد. هر کسی که شک دارد که سوئیفت برداشته شده یا نشده به اتاق سوئیفت بانک مرکزی برود و ببیند که تمامی بانک‌های ما به سوئیفت وصل شده‌اند. اما موضوعاتی که آقای صالحی گفته، "درست است". موضوعی که هست هنوز برخی از تحریم‌ها باقی مانده که ربطی به برجام و موضوع هسته‌ای ندارد. برخی از تحریم‌ها هنوز باقی مانده که مربوط به تروریسم و حقوق بشر و تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده است
ولی مدتی بعد از این کشمکش‌های حالا مرد شماره اول نظام بانکی هم اذعان کرد که برجام توفیقی برای ایران نداشته است

سیف چه گفت؟ 
سیف در شورای روابط خارجی امریکا با بیان اینکه در حال حاضر ما نمی‌توانیم از دارایی‌های بلوکه شده ایران استفاده کنیم، گفته است: قدرت‌های جهانی طرف مذاکره با ایران، باید به تمام آنچه تعهد داده‌اند عمل کنند، حتی اگر به این معنا باشد که قوانین و تنظیمات خود را تغییر دهند
وی تأکید کرده است که آنها (طرف مذاکره‌کننده) باید هر کاری که لازم است برای عمل به تعهدات انجام دهند. اگر این به معنای برقراری ارتباطات چهره به چهره بیشتر با بانک‌های بین‌المللی است تا به آنها اطمینان داده شود که به خاطر کار با ایران جریمه نخواهند شد، اگر این به معنای تغییر در قوانین و مقررات برای دسترسی به سیستم مالی آمریکاست، هر کاری که لازم است، آنها باید انجام بدهند. در غیر این صورت، برجام براساس مفادش از هم خواهد پاشید
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران همچنین در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته است: با گذشت ۳ ماه از اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی، جمهوری اسلامی نتوانسته به حدود ۱۰۰میلیارد دلار از دارایی‌هایش که در خارج از کشور است دسترسی پیدا کند
وی همچنین در این مصاحبه رسماً و به صورت کاملاً شفاف بعنوان مرد اول نظام بانکی ایران اعلام کرده است که تا به اینجا، ایران «تقریباً هیچ‌چیز» از اجرای توافق به دست نیاورده است. «یکی از چیزهایی که ما به‌صورت قطع به آن نیاز داریم تبدیل ارزها برای پرداخت پول کالایی است که خریداری می‌کنیم، این امر مستلزم دسترسی به سیستم مالی آمریکاست». 
خبرها و گزارش‌هایی که از حاشیه سفر رئیس کل بانک مرکزی به امریکا منتشر شده همچنین حکایت از آن دارد که سیف در شورای روابط خارجی آمریکا رسماً به امریکا هشدار داده که اگر به تعهدات خود عمل نکند برجام فرو می‌پاشد
سیف گفته است: تجار ایرانی باید اجازه داشته باشند معاملات دلاری انجام دهند و به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند. «ما می‌خواهیم هر دو طرف این توافق به ویژه آمریکا اقدامات لازم برا برای برداشتن موانع انجام دهد.» 
اما جدا از اینکه اظهارات سیف رسماً مهر تأییدی بر اظهارات فعالان اقتصادی و منتقدان دولت و برجام مبنی بر عدم ‌لغو تحریم‌ها و بی‌اثر بودن برجام است می‌توان گفت که وی اظهارات چند ماه قبل صالحی را هم تأیید کرده است
بنابراین باید دید؛ حال که رئیس کل بانک مرکزی هم به بی‌اثر بودن برجام و عدم‌لغو تحریم‌های بانکی با وجود عمل ایران به تعهداتش در برجام اذعان کرده رئیس‌جمهور محترم چه‌پاسخی به منتقدان برجام و مردم خواهند داد؟

واکنش امریکایی‌ها 
سخنان رئیس کل بانک مرکزی واکنش مقامات آمریکایی را هم در‌پی داشت. ابتدا جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا که با سیف دیدار کرده بود رسما اعلام کرد که آمریکا به همه تعهدات پولی و مالی خود تحت برجام عمل کرده و دیگر تعهدی را در قبال ایران ندارد. سپس جان ارنست سخنگوی کاخ سفید پا را فراتر گذاشت و رسما اعلام کرد که اصلا قرار نبوده طبق برجام امکان دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا باز شود. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم آب پاکی را روی دست دولتمردان ایرانی ریخت و اعلام کرد که آمریکا نیازی نمی‌بینید تا اقدامات بیشتری در خصوص اجرای برجام انجام دهد. بعد از این اظهارنظرها چند ساعت پیش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با بلومبرگ طی اظهارنظری دور از انتظار تمام رشته‌های سه ماه گذشته خود و سایر دولتمردان را پنبه کرد و رسما اعلام کرد که هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است

تحریم‌ها همچنان پا برجاست 
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و از اجرای برجام، چیزی عاید جمهوری اسلامی ایران نشده است
سیدمحمدحسین میرمحمدی با اشاره به اظهارات رئیس ‌کل بانک مرکزی در‌خصوص برداشته نشدن تحریم‌های بانکی، گفت: آنچه که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برداشت می‌شود این است که تحریم‌های بانکی که بنا بود پس از اجرای برجام برداشته شود، برداشته نشده و از اجرای برجام، چیزی عاید جمهوری اسلامی ایران نشده است
وی افزود: اگر بنا باشد تا تحریم‌های بانکی به بهانه‌های مختلف برداشته نشود، چیزی از اجرای برجام عاید جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برداشته شدن تحریم‌ها ازجمله در حوزه بانکی، یکی از محورهای اصلی مذاکرات ایران با ۱+۵ بود و اینکه آمریکا اعلام می‌کند تحریم‌های فعلی هسته‌ای نیست، به دور از منطق است و این خود یکی دیگر از بدعهدی‌های آمریکاست
از سوی دیگر مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ارجاع منتقدان به اتاق سوئیفت از سوی عراقچی گفت: به نظر می‌رسد سیف هم اتاق سوئیفت را ندیده‌اند و باید بازدیدی از این اتاق داشته باشند. وی ‌با اشاره به اظهارات سیف‌ رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی براینکه تاکنون هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است، اظهار داشت: صحبت‌های سیف در آن بخشی که به صورت علنی منتشر شد حکایت از عدم انجام تعهدات آمریکا در اجرای برجام داشت و اهمیت آن نیز اینجاست که این مسئله از سوی یک مقام دولتی که بیشترین وظیفه را در مباحث بانکی دارد، اعلام شد
فضائلی با اشاره به ملاقات سیف با وزیر خزانه‌داری آمریکا که به صورت محرمانه برگزار شد، افزود: آنچه درباره اظهارات سیف حائز اهمیت است در درجه اول این است که بهانه بودن موضوع هسته‌ای در ارتباط با تحریم‌ها خود را نشان داد و ثابت کرد که آمریکا تحریم را به عنوان یک ابزار برای عقب‌نشینی ایران به کار گرفته است
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه متاسفانه برخی اظهارنظر مقامات دولتی در طول ۲ سال اخیر آمریکا را در این زمینه وقیح‌تر کرد، اظهار داشت: اظهارات آقای سیف درحالی است که وقتی منتقدان به آمریکا بدبین بودند، متهم می‌شدند اما اکنون مشخص شد بدبینی به آمریکا در واقع نوعی واقع‌بینی بوده است. وی تاکید کرد: امیدواریم اظهارات سیف باعث شود دولت زودتر توجه خود را به داخل و سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی معطوف کند و بیش از این کشور را در ارتباط با بیگانگان معطل نگه ندارد
فضائلی ادامه داد: همانطور که در صحبت‌های سیف هم مطرح شد او تهدید کرد که اگر مبادلات بانکی ایران صورت نگیرد اجرای برجام به خطر می‌افتد که این نکته مهمی است و براساس مصوبه مجلس و بندهایی که رهبر انقلاب آن را تعیین کردند، مطرح می‌شود
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: اگر طرف مقابل در اجرای تعهدات خود کوتاهی کند ایران با این موضوع مقابله به مثل می‌کند و از این رو کمیته ناظر بر اجرای برجام باید گزارشی درباره عدم انجام تعهدات طرف مقابل جمع‌آوری و ارائه کند تا اگر مشخص شود که کوتاهی صورت گرفته اقدامات طرف ایرانی نیز مشخص شود تا همه بدانند که اینطور نیست که ایران در هر صورت با طرف مقابل همراهی کند

دولتمردان عبرت بگیرندو دیگر از برجام ۲ و ۳ سخن نرانند 
در همین حال سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر عدم برخورد سیاسی با برجام گفت:‌ دولتمردان از نتیجه برجام عبرت بگیرند و فرمان را به سمت مزیت‌های داخلی و شناخت نسبت به دشمن بچرخانند
لطف‌الله فروزنده با تاکید بر عدم برخورد سیاسی با مسئله برجام اظهار داشت: اظهارات سیف نشان داد طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداده و بدون انجام این توافق، مفهومی ندارد. وی افزود: این همان نکته‌ای است که رهبر انقلاب پیش‌بینی کرده بودند که آمریکایی‌ها و طرف‌های غربی قابل اعتماد نیستند
فروزنده با بیان اینکه دولت با تمام توان باید پیگیری و اقدام کند، خاطرنشان کرد: امروز بحث محکوم کردن کسی نیست و دولت موظف است از حقوق هسته‌ای ملت ایران در مجامع جهانی دفاع کند
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه برخی تعهداتی که ما در برجام انجام داده‌ایم قابل برگشت نیست، اظهار داشت: الان باید مطالبه و پیگیری کرد و محور این مطالبه نیز دولت است. دولت باید بدون موضع سیاسی بدعهدی آمریکایی‌ها و غربی‌ها را پیگیری و مطالبه کند
وی با تاکید بر تلاش برای عیان شدن چهره کریه آمریکا در جهان خاطرنشان کرد: دولتمردان نیز باید عبرت گیرند و دیگر حرف از برجام ۲ و ۳ نزنند و همچنین فرمان سیاست‌های خود را به سمت مزیت‌های داخلی، بدبینی و شناخت نسبت به دشمن، اتکا به اقتصاد داخلی و اعتماد به مردم بچرخانند
فروزنده در پایان با تاکید بر اینکه توجیه اظهارات آمریکایی‌ها توسط دولت امری غلط است، گفت: دولت باید همانطور که آقای سیف و صالحی صحبت کردند با مردم صادقانه حرف بزند و از برخورد سیاسی با برجام پرهیز کند
مهدی محمدی کارشناس سیاسی در مطلبی در واکنش به اظهارات ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی که در خصوص نتایج برجام گفته بود "تقریباً هیچ چیز اتفاق نیفتاده است و به‌طور کلی ما قادر نیستیم از پول‌های خود در خارج استفاده کنیم" گفت: اعترافات مهیب آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، بی آبرویی بزرگی برای منادیان و مدعیان برجام است. سیف، بی‌پرده گفته است ایران به همه تعهداتش عمل کرده اما در زمینه تحریم‌ها "هیچ اتفاقی نیفتاده است." او تایید کرده روی کاغذ مختصر اتفاقاتی افتاده اما رژیم حقیقی تحریم‌ها تحت فشار امریکا همچنان پابرجاست
این کارشناس سیاسی افزود: این اوضاع پیش از توافق، با جزئیات پیش‌بینی شده بود و اهل فن می‌دانستند با وجود "اختلاف فاز اجرای تعهدات دو طرف" و "بازگشت ناپذیر بودن تعهدات ایران"، به اضافه تداوم قطعی دشمنی امریکا، لاجرم نتیجه همین، و بدتر از این خواهد بود
محمدی تصریح کرد: تا وقتی دولتی بر سرکار باشد که امریکا را مطمئن کند هزینه بدعهدی صفر است، دولتی که با علم به وضعیت اجرای برجام، دم از برجام‌های بعدی بزند، و دولتی که شدیدترین ابزارش در مقابل امریکا "ایمیل" باشد، انتظار اصلاح رفتار امریکا ساده‌دلی و خام‌اندیشی محض است
وی تاکید کرد: وضعیت اجرای برجام، مستقیما محصول برآوردی است که امریکا از ماهیت غربگرایان ایرانی دارد.

جوان

تحقيقاً ‌ هيچ!

هرچند اظهارنظر يکرنگ و متحد دست‌اندرکاران ارشد کشور به نقض مکرر برجام توسط شيطان بزرگ، في حد‌ ذاته امري شايسته است...

نویسنده : حسين قدياني 

هرچند اظهارنظر يکرنگ و متحد دست‌اندرکاران ارشد کشور به نقض مکرر برجام توسط شيطان بزرگ، في حد‌ ذاته امري شايسته است، اما با همه اين شايستگي، گمانم هيچ تناسبي ندارد ميان کنش دشمن يعني «بدعهدي‌هاي ناتمام در اجراي برجام» با واکنش مقامات ما يعني همين اظهارات همان‌طور که گفتم «يکرنگ و متحد». الحمدلله عدو باز هم سبب خير شد تا حتي آقاي هاشمي هم بعد از حدود سه هفته سکوت موشکي(!) و البته بعد از چندين و چند سال، يک کلام درست و درمان عليه امريکا موضع خوب بگيرد و بگويد آنچه را که بايد. ديگران هم، صرفنظر از آنکه دولتي باشند يا حکومتي و صرفنظر از آنکه ديپلمات باشند يا نماينده مجلس، انصافاً خيلي خوب و دقيق، موضع بايسته را گرفتند، ليکن دوباره تکرار مي‌کنم ميان اين واکنش هرچند درست با کنش يانکي‌ها هيچ تناسبي وجود ندارد! چرا؟ توضيح مي‌دهم؛ يک وقت هست سران کاخ سفيد، فلان دروغ را به جمهوري اسلامي نسبت مي‌دهند و سخنگوي وزارت خارجه مي‌آيد وسط و ضمن محکوم کردن اين دروغ، توضيح لازم را هم ارائه مي‌دهد. من و ما با وجود همه اين روحيه انقلابي که داريم، اينقدر هم منصف هستيم که بي‌خود مته لاي خشخاش نگذاريم و حتي‌المقدور کافي بدانيم اين واکنش را در مواجهه با آن کنش، اما يک وقت هست مثل امروز که ما با امريکا، يک توافق امضا کرده‌ايم و خير سرمان به يک برجام مشترک رسيده‌ايم
اينجا دقت شود که بحث فرق مي‌کند و ديگر محکوم کردن‌هاي صرف، ولو آنکه يکپارچه باشد، هرگز کافي به نظر نمي‌رسد. تا قبل از سال جديد، هرچه يانکي‌ها خلاف تعهدات خود در برجام عمل کردند را اگر فرض کنيم تنها تخطي از «روح برجام» بوده، اما در همين يک ماهي که از سال 95 مي‌گذرد، سران بدعهد و بي‌وفاي کاخ سفيد آنقدر زير قول و قرارهاي برجامي خود زده‌اند که ديگر صداي همه را درآورده‌اند، همه حتي آقاي هاشمي! لذا به نظر مي‌رسد علاوه بر روح محترم برجام، چيزي از جسم اين توافق هم باقي نمانده باشد! وقتي چند ماه بعد از برجام، جناب سيف اظهار مي‌دارند که عايدي ما از اين توافق «تقريباً هيچ» بوده، في‌الواقع يعني يانکي‌ها روح و جسم برجام را دولپي قورت داده‌اند! و شکر خدا، اين «تقريباً هيچ» اظهارنظر همان جناب سيفي است که چندي پيش آقاي رئيس قوه مجريه گفته بود درباره مسائل اقتصادي برجام بايد از ايشان سؤال پرسيده شود، و نه مثلاً از آقاي صالحي! و باز هم شکر خدا، اين «تقريباً هيچ» اظهارنظر جناب سيف است، نه سردار عزيز جعفري، نه سردار نقدي، نه حسين شريعتمداري، نه رسايي و کوچک‌زاده و نه جناب جليلي حتي! با اين حساب، پرسه در اين پرسش اساسي بايد کرد که وقتي دشمن در مقام عمل توافق برجام را بي‌وقفه دارد نقض مي‌کند، آيا چه بايد باشد واکنش ما در برابر اين کنش بدعهد؟! اينکه متحد و يکپارچه بياييم بگوييم دشمن دارد بدعهدي مي‌کند؟! و جز «تقريباً  هيچ» هيچ چيز خاص ديگري عايد ما نشده؟! واقعاً جا دارد يک کف مرتب براي خودمان بزنيم، به‌علاوه يک «ماشاءالله» مبادا که چشم بخوريم با اين واکنش‌مان! القصه! هر عقل سليمي قبول خواهد کرد که بايد واکنش اين باشد؛ اولاً همه آن کارهايي که عجولانه رفتيم و انجام داديم تا مثلاً دل دشمن قداره‌بند را به دست بياوريم، برگردانيم به همان موضع قبل از برجام.
راهکارش چيست نمي‌دانم و چقدر سخت و طاقت‌فرساست، اين را هم نمي‌دانم، اما به عنوان نمونه، قلب رآکتور اراک باز هم بايد به تپش درآيد و به هر جان‌کندني است باز هم بايد به تپش درآيد. ثانياً بي‌هيچ تعارفي، رک و راست اعلام کنيم به دنيا که به اين دليل، اين دليل، اين دليل، امريکا برجام را مکرر نقض کرده، لذا توافقي که نقض شده، نقض شده رفته! اين نقض هم از سوي دشمن صورت گرفته! بنابراين ما اصلاً برجامي نمي‌بينيم که بخواهيم به آن عمل کنيم! من البته در اين متن، فرض را بر اين گرفته‌ام که آن «پذيرش مشروط» برجام توسط بزرگان، فرضاً نبوده! اصلاً فرض کنيم آن مفاد عقلايي و منطقي چندگانه توسط رهبر انقلاب تبيين نشده! چه مي‌گويد عقل خود آقايان؟! آيا با وجود اين «تقريباً هيچ» باز هم عقل ايشان حکم مي‌دهد که دوباره و ده‌باره و صدباره به دشمن بدذات اعتماد کنيم؟! تا حدي که سران کاخ سفيد توهم بزنند نه با «جمهوري اسلامي» که با يک کشور دست‌چندم طرف حساب هستند؟! اين متن البته تمام نمي‌شود الا آنکه درود بفرستيم بر آينده‌نگري رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي. روز توافق فزرتي، روزنامه‌هاي زنجيره‌اي چنان عکس‌هاي چندستوني کار کردند که؛ «بعله! ديديد به نتيجه مذاکره با امريکا مي‌توان خوشبين بود؟! ديديد به برجام رسيديم؟! ديديد گفتيم که تحريم‌ها مي‌تواند برداشته شود؟!» گو اينکه اعلام عدم خوشبيني به نتيجه مذاکره با امريکا، از آن‌رو بود که با دشمن نتوان به يک توافق رسيد! نخير! بحث بر سر فرجام اين توافق، يعني «فرجام برجام» يعني همين «تقريباً هيچ» مقام دولتي بود و الا با اسرائيل حرامزاده هم مي‌توان به توافق رسيد، اگر که بخواهيم نستجيربالله دست از قبله اول اسلام عزيز بشوييم و دست از خاک پاک قدس شريف بشوييم! «تحقيقاً هيچ» ناظر بر اين مهم تيتر اين يادداشت شد که اگر ما، تنها بسنده کنيم به آنچه اين روزها گفته‌ايم، و غافل باشيم از دو نکته اولاً و ثانياً، تحقيقاً هيچ واکنشي به اين همه کنش وقيحانه يانکي‌هاي بي‌آبرو انجام نداده‌ايم!

 

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

0 0
dal   1395/3/26 20:19:58

ظريف هم به كمپين دولتي «تقريبا هيچ» پيوست
وزيرخارجه ايران: امريكا تحريم‌ها فقط از روي كاغذ برداشته است / وزارت خزانه‌داري امريــــــكا دستورالعمل‌هايي جديد صادر كرده كه گفته مي‌شود ابهام‌هاي تجارت شركت‌ها با ايران را كمتر مي‌كند...
وزارت خزانه‌داري امريــــــكا دستورالعمل‌هايي جديد صادر كرده كه گفته مي‌شود ابهام‌هاي تجارت شركت‌ها با ايران را كمتر مي‌كند ولي محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران پيش از ملاقات با جان كري همتاي امريكايي‌اش تأكيد كرد كه امريكا تحريم‌ها را روي كاغذ برداشته و بايد نقش فعال‌تري براي از بين بردن فضاي رواني تحريم‌ها بردارد.

فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا روز گذشته با وزير خارجه ايران ملاقات كرد. ظريف كه به اميد گشايش فضاي تحريمي امروز هم با جان كري در شهر اسلو ملاقات مي‌كند، در كنفرانس مطبوعاتي با همتاي اروپايي‌اش، بار ديگر با بيان اينكه توافق هسته‌اي «يك بازي برد-برد است»، تأكيد كرد: «من معتقدم امريكا (فقط) روي كاغذ تمام تحريم‌ها را برداشته است اما تأثيرات رواني ناشي از سال‌ها وضع اين تحريم‌ها همچنان وجود دارد و من معتقدم امريكا بايد نقشي بسيار فعال‌تر در برداشتن جو رواني تحريم‌ها ايفا كند.» با گذشت بيش از چهار ماه از اجراي برجام دولت امريكا به تعهداتش عمل نكرده و حتي با رأي ديوان عالي امريكا 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي اين كشور را برداشت كرده است. رئيس دستگاه ديپلماسي ايران كه از روز يك‌شنبه به نروژ سفر كرده است پس از پايان نشست مشترك با فدريكا موگريني با تأكيد بر اينكه رفع تحريم‌ها بايد ملموس باشد، گفت: «من براي رفع اين تأثيرات رايزني‌هاي خوبي با خانم موگريني داشتم، همان‌طور كه در چند ماه گذشته نيز چنين بوده است. ما بايد در عمل شاهد تحقق وعده‌ها باشيم و به ويژه مردم ايران بايد تأثيرات رفع تحريم‌ها را ببينند.» اظهارات ظريف درحالي است كه پيش‌تر ولي‌الله سيف، رئيس بانك مركزي گفته بود ايران از برجام تقريباً هيچ دستاوردي نداشته است، حتي علي‌اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي هم پيش‌تر گفته بود امريكا در عمل به تعهدات خود بدعهدي كرده است و به همين منظور ايران در فروش آب سنگين به امريكا محتاط عمل مي‌كند. ظريف در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالي درباره توافق هسته‌اي ايران و گروه 1 5 كه تابستان گذشته حاصل شد، اظهار كرد: «من معتقدم همگي بايد اين نكته را بدانند كه يك توافق بين‌المللي در صورتي بادوام خواهد بود كه تمام افراد شريك در آن از توافق بهره ببرند. ما بر اين باوريم كه برنامه جامع اقدام مشترك يك توافق برد ـ برد است. اجراي اين توافق نيز اجرايي برد ـ برد بوده است، بنابراين همه اين احساس را دارند كه فوايد و مزايايي وجود دارد.» به رغم رفع تحريم‌ها شركت‌هاي اروپايي بر اين باورند كه باتوجه به وجود اعمال سياست‌هاي سختگيرانه عليه ايران از سوي امريكا، امكان ايجاد رابطه تجاري با ايران بسيار سخت است و به رغم سفر مقامات اقتصادي اروپا به ايران پس از لغو تحريم‌ها هنوز تلاش‌هاي جدي براي حضور فعالانه در بازار ايران انجام نشده است و حتي به دليل فشارهاي امريكا، مبادلات مالي بين ايران با ساير كشورها هنوز فراهم نشده و پول‌هاي بلوكه‌شده ايران به داخل بازگردانده نشده است.

موگريني: تحريم‌ها برداشته شده
در شرايطي كه ظريف گفته تحريم‌ها تنها روي كاغذ برداشته شده اما مقامات اروپايي مي‌گويند تحريم‌هاي اروپا به طور كامل برداشته شده است. فدريكا موگريني در نشست خبري مشترك در حاشيه اجلاس «اسلو» در پاسخ به سؤال خبرنگار ايراني مبني بر اينكه ايران بر اساس توافق به تعهدات خود عمل كرده است اما طرف مقابل به تعهدات خود در خصوص مسائل بانكي به كندي عمل مي‌كند، گفت: «ما همچنان اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. از نظر ما تحريم‌ها برداشته شده و نشانه اين ادعا اين است كه 22 درصد روابط ايران با اتحاديه اروپا افزايش يافته است، البته هنوز بايد بيشتر كار كنيم تا شركت‌ها را به همكاري با ايران ترغيب كنيم.» موگريني در سفر اخير خود به تهران از امريكا خواسته بود موانع اجراي برجام را برطرف كند. از سوي ديگر، روزنامه وال استريت ژورنال روز سه‌شنبه در گزارشي اعلام كرد وزارت خزانه‌داري امريكا به پيروي از توافق هسته‌اي، دستورالعمل‌هايي را منتشر كرد كه پاره‌اي از خطرات گريبانگير شركت‌هايي را كه به دنبال تجارت با ايران هستند، از ميان برداشته و آنها را براي تجارت با ايران راهنمايي كرده است. مرحله نخست اين دستورالعمل مربوط به سؤال‌هايي در مورد مجوز عمومي است كه به واحد خارجي شركت‌هاي امريكايي اجازه مي‌دهد با ايران وارد تجارت شوند.