محل تبلیغ شما

اصغر فرهادی:«سیمین»، سپاس

1393/5/31

سیمین‌بانوى نیك‌نام،
خوشا به سعادتتان كه هركجا این‌روزها به بهانه گذارتان از این گذر پرپیچ‌وخم نامى از شماست
به نكویى است و ستایش.
سپاس براى یادگارى‌هاى نابى كه  سخاوتمندانه
از خود  به‌جاى گذاشتید.
یادتان همیشه با ماست.

تگ ها