محل تبلیغ شما
وقتی کارگران، راهنمای یک اثر ثبت شده جهانی می‌شوند

تاریخ خبر: 1394/11/20

وقتی کارگران، راهنمای یک اثر ثبت شده جهانی می‌شوند

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

تنها معرف میراث جهانی چغازنبیل، چند تابلوی راهنماست؛ به گفته سرپرست کارگاه مرمت این بنا، حتی برای نوروز ، کسانی که در کارگاه مشغول کارند، به جهت آشنایی با بنا به کسوت راهنما درمی‌آیند.