محل تبلیغ شما
سرزمین ایران در حال فرو نشست

تاریخ خبر: 1394/11/15

سرزمین ایران در حال فرو نشست

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

رئيس مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی گفت : ایران چهارمين کشور از نظر خطرپذیری در برابر مخاطرات طبيعی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد شکرچیزاده امروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی حمل و نقل٬ شریانهای حياتی٬ بلایای طبيعی و طوفان ؛ نسبت به قرار گرفتن خطوط ریلی مشهد­ سرخس و مشهد نيشابور در مناطق فرونشست هشدار داد و گفت: باید مناطق فرونشست و تَرکها را تقویت کنيم و ميزان تردد قطار در این مسيرها را کاهش دهيم. وی افزود : کارگروه زلزله و زمين لرزش از کارگروههایی است که در مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی برگزار میشود و در آنجا به طور مشخص مقوله زلزله و زمين لرزش مورد بررسی قرار میگيرد. وی افزود: با توجه به زلزلههای سال گذشته در حومه شهر تهران در این کارگروه بر موضوع زلزله در تهران متمرکز شدیم و در این زمينه 3 کارگروه با محورهای گسلهای تهران٬ سيستم گازرسانی و نوسازی مدارس برگزار شد تا زلزله تهران به طور مشخص نيز آسيب شناسی شود. علاوه بر این سامانههای هشدار سریع نيز مورد بررسی قرار میگيرد. کشتهشدن 850 هزار نفر در تهران در صورت وقوع زلزله بيش از 7 ریشتر رئيس مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس پيشبينیهای صورت گرفته اگر در تهران زلزلهای به بزرگی بيش از 7 ریشتر رخ دهد حدود 850 هزار نفر در 4 منطقه تهران جان خود را از دست خواهند داد. وی با اشاره به اینکه ایران چهارمين کشور از نظر خطرپذیری در برابر مخاطرات طبيعی است ادامه داد: در همين زمينه پيشنهادی در شورای معاونان از طرف مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی مبنی بر انجام اقدامات خاص در حوزه زیرساختها و مجموعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف زیرساختی٬ با هدف مکانیابی مناسب برای اجرای پروژههای زیرساختی ارائه شد. شکرچی زاده افزود: در مجموعه وزارت راه و شهرسازی سرمایههایی داریم که راهها٬ فرودگاهها و شبکه ریلی بخشی از این سرمایهها هستند لذا پيشنهاد ما در شورای معاونان این بود تا در قالب کميته کاهش ریسک و خطرپذیری برنامه مدونی برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی پيش بينی کنيم. رئيس مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه سيل و فرونشست دو خطر طبيعی هستند که در وزارت راه و شهرسازی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گيرند گفت: در مقوله سيل نيز بسيارآسيب میبينيم و کمتر سيلی است که به زیرساختها٬ پلها٬ راهها و شبکه ریلی کشور آسيب نزند. 25 تا 30 درصد سرزمين ایران در حال فرونشست وی درباره پدیده فرونشست نيز گفت: عمدتا به دليل برداشت از آبهای زیرزمينی حدود 245 تا 30 درصد سرزمين ما درحال فرونشست است و در چند ماه گذشته حداقل 4 مورد از جمله در دشت تهران به مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی گزارش شده است. * فرونشست روزانه یکميلیمتر از دشت تهران شکرچی زاده با بيان اینکه دشت تهران رکورد دار فرونشست در دنياست ٬ گفت: در این دشت روزانه یک ميلی متر فرونشست داریم که میتواند به جادهها و خطوط ریلی ما آسيب وارد کند. بنابراین باید مناطق فرونشست و تَرکها را تقویت کنيم. ضمن اینکه ميزان تردد قطار در این مسيرها را کاهش دهيم. رئيس مرکز تحقيقات راه٬ مسکن و شهرسازی با تاکيد براینکه در دو یا سه مورد خطوط ریلی ما در مناطق در حال فرونشست واقع شده است ٬ گفت: طبق گزارشهای دریافت شده خطوط ریلی مشهد­سرخس٬ مشهد­نيشابور و مناطقی از استان فارس در محل فرونشست قرار دارد. وی افزود: درخواست ما از کارگروه تخصصی حمل و نقل٬ شریانهای حياتی٬ بلایای طبيعی و طوفان این است که عنایت خاص به شبکه حمل و نقل و زیرساختها داشته باشد و در مناطقی که در حوزه وزارت راه و شهرسازی میتواند متاثر از بلایای طبيعی باشد٬ تمرکز جدی صورت گيرد. شکرچی زاده تاکيد کرد: در طراحی های جدید زیرساختها٬ بزرگراهها و خطوط ریلی ابتدا مخاطرات طبيعی را مورد توجه قرار دهيم و برای زیرساخت های موجود که بلایای طبيعی می تواند آنها را تهدید کند راهکارهای جدید بياندیشيم

صداوسیما

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid