محل تبلیغ شما
كار روزانه‌ايرانيان؛ 2 ساعت و 52 دقيقه

تاریخ خبر: 1394/10/6

كار روزانه‌ايرانيان؛ 2 ساعت و 52 دقيقه

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

ايرانيان به طور ميانگين دو ساعت و 52 دقيقه در طول شبانه روز را به فعاليت‌هاي شغلي اختصاص مي‌دهند. به گزارش آرمان مركز آمار ايران جزئیات كامل طرح گذران وقت در نقاط شهري ايران را منتشر كرد كه براساس آن، جوانان بيشتر وقت خود را در ۲۴ ساعت روز به مراقبت‌هاي شخصي طي مي‌كنند. طرح آمارگيري گذران وقت با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت نوع و مدت زمان فعاليت‌هاي انجـام شـده توسـط افـراد جامعـه و بررسـي تغييرات شيوه ي زندگي افراد، نخستين بار براي يك دوره آماري يك ساله در فصول پاييز و زمستان سال 1387 و بهار و تابستان 1388 توسط دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري تهيه، طراحي و اجرا شد. از آنجا كه اين طرح بر اساس تجربيات ساير كشورها و استفاده از تعاريف و طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي طراحي و اجرا شده است، مي‌تواند بـراي ارائه آمارها و شاخص ها، در سطح ملي مورد استفاده قرار گيرد. اين امر امكان مقايسه با آمارهاي بين‌المللي در زمينه الگوي گذران وقت را نيـز فراهم مي‌سازد. دوره آماري بعدي اين طرح در فصل‌هاي پاييز و زمستان سال 1393 و بهار و تابستان سال 1394 در نقاط شـهري كشـور اجـرا شـد. اطلاعات ارائه شده در اين طرح به نتايج اين طرح در بهار سال 1394 اختصاص دارد. در اين آمارگيري جمع‌آوري اطلاعات توسط خـانوار بـه روش خـود تكميلـي انجـام شد. به اين ترتيب كه خانوار با توجه به توضيحات مامور آمارگير و راهنماي خانوار كه در اختيار وي قرار مي‌گرفت شرح فعاليت‌هاي خـود را در طول يك شبانه روز به تفكيك دوره‌هاي زماني 15 دقيقه‌اي به‌طور دقيق و شخصا در پرسشنامه ثبت كرده و در زمان مراجعه مامور آمـارگير تحويل وي مي‌داد. همچنين در اين طرح حوزه‌هاي خانوارهاي نمونه از چارچوب سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـال 1390 انتخـاب و فهرست برداري مجدد قبل از زمان اجراي طرح در فصل پاييز 1393 انجام شده است. براي برآورد تغييرات متوسط زمان سپري شده توسـط افراد براي فعاليت‌هاي مختلف، از روش نمونه گيري چرخشي استفاده شده است. براساس اين بررسي آماري فعاليت‌هاي وقت گذران جوانان بين 15 تا 24 ساله نشان مي‌دهد بعد از گروه فعاليت نگهداري و مراقبت شخصي (13 ساعت و 13 دقيقه)، متوسط بيشترين زمان صرف شده در يك شبانه روز، به گروه فعاليت‌هاي آموزشي و فراگيري با سه ساعت و 33 دقيقه و پس از آن استفاده از رسانه‌هاي جمعي با دو ساعت و هشت دقيقه اختصاص داشته است. همچنين ايرانيان به طور ميانگين دو ساعت و 52 دقيقه در طول شبانه روز را به فعاليت‌هاي شغلي اختصاص مي‌دهند. اين رقم در گروه مردان چهار ساعت و 58 دقيقه و در گروه زنان 46 دقيقه برآورد شده است اما نكته قابل توجه آنكه ميزان زمان سپري شده با مدرك تحصيلي افراد رابطه مستقيم دارد به طوري كه در گروه‌هاي مختلف تحصيلي بالاترين زمان سپري شده براي كار به افراد داراي دكتراي تخصصي با چهار ساعت و 11 دقيقه اختصاص دارد و كمترين زمان سپري شده براي فعاليت‌هاي شغلي در گروه سوادآموزان بوده است. بنابر اين تحقيق هرچه مدرك تحصيلي به مقاطع بالاتر مربوط شود، ميزان ساعت‌هاي اشتغال هم افزايش مي‌يابد. به طور كلي مي‌توان گفت در گروه افراد تحصيلكرده تعداد بيكاران و زناني كه فقط به خانه‌داري مشغول هستند به مراتب كمتر از گروه مقاطع تحصيلي پايين‌تر است. بررسي الگوي گذران وقت افراد 15 ساله و بيشتر براساس نتايج فصل نشان مي‌دهد كه بعد از فعاليت نگهداري و مراقبـت شخصـي، متوسط بيشترين زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعاليت خانه داري با سه ساعت و 12 دقيقه و فعاليت‌هاي شغلي با دو ساعت و 52 دقيقه و استفاده از رسانه‌هاي جمعي با دو ساعت و يك دقيقه و همچنين متوسط كمترين زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعاليت داوطلبانه و خيريه برابر با دو دقيقه بوده است.

آرمان

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid