محل تبلیغ شما
چماق خرافات بر سر حیات وحش کشور

تاریخ خبر: 1394/8/15

چماق خرافات بر سر حیات وحش کشور

نشر این خبر با ذکر منبع: www.sarzaminjavid.com شایسته است 

بازار خرید  و فروش اعضای بد ن حیوانات برای طلسم گشایی

چماق خرافات بر سر حیات وحش کشور

حیوانات را می‌کشند  تا طلسم باطل کند  یا ضعف جنسی به قوت تبد یل شود 

د وره‌اش می‌کنند ، چوب به د ست و چماق بالای سر. حواسشان هست که حتما ماد ه باشد تا زحمتی که می‌کشند ، با کشتن کفتار نر به باد نرود . نر باشد ، به کارشان نمی‌آید . آخر، نه طلسمی را باز می‌کند و نه خوشبختی می‌آورد . تلاش می‌کنند ، کفتار ماد ه‌ای پید ا کنند تا خوشبختی به همراه بیاورد و به زند گی زناشویی گرمی بد هد .
سرش را نشانه می‌گیرند ، با چوب و چماق آن‌قد ر به سرش می‌کوبند تا بی‌جان شود . بعد قطعه‌ای از بد نش را می‌برند و لاشه را د اخل چاهی متروکه رها می‌کنند تا رد و نشانی از مرگ کفتارها باقی نماند . کسی نمی‌د اند ، این اعتقاد از کجا آمد ه و چرا گفته می‌شود عضوی از بد ن کفتار ماد ه، می‌تواند زند گی زناشویی را گرم کند و خوشبختی را به زند گی د خترانی که پا به خانه بخت می‌گذارند ، بیاورد ، اما از هر کجا که آمد ه، سایه شوم خرافات را بر سر کفتار ماد ه اند اخته. د ر برخی مناطق طرفد ار این خرافه هستند و هر‌سال تعد اد زیاد ی کفتار ماد ه برای گرم کرد ن زند گی زناشویی د ر این منطقه کشته می‌شوند . معتقد ان به این خرافه هزینه‌های چند صد ‌هزارتومانی برای خرید این قسمت از بد ن کفتار ماد ه می‌پرد ازند و آن را همچون گرد نبند به گرد ن د ختر جوانی که تازه به خانه بخت رفته است، می‌اند ازند . آنها معتقد ند که این بخش از کفتار ماد ه باعث جذابیت، زبان‌بند ی، باطل‌کنند ه تمام سحرها و تحکیم‌کنند ه روابط خانواد گی می‌شود ، به همین د لیل آن را به گرد ن د ختر جوانی که ازد واج می‌کند ، می‌اند ازند .
بازار آن کم گرم نیست. به اند ازه‌ای هست که حیات این‌گونه را د ر معرض خطر قرار د اد ه است. تا جایی که به گفته اسکند ر گرد مرد ی ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺩ‌ﺍﺭﻩ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺩ‌ﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ‌ﺯﯾﺴﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ، «ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ‌‌ﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺗﻌﻤﺪﯼ ﮐﻔﺘﺎﺭ، ﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩ‌ﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺩ‌ﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ این استان ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩ‌ﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ‌ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، اما ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺩ‌ﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ‌ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ‌ ﻧﺪﺍﺭﺩ‌. ﺍﻓﺮﺍﺩ‌ ﺧﺎﻃﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﺪﺍﮐﺮﺩ‌ﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ، ﻻﺷﻪ ﺭﺍ ﺩ‌ﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﺮﻭﮐﻪ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯند .» بازار خرافات اینچنینی د ر د نیای مجازی گرم‌تر است. سایت‌هایی که از راه خرافه د رآمد د ارند ، قیمت‌های مختلفی برای این عضو بد ن کفتار ماد ه می‌د هند ، از ٢٠٠ تا ٥٠٠‌هزار تومان. د عایی که برای آن خواند ه شد ه، قیمت نهایی را تعیین می‌کند . آن‌که د عایش تضمینی است، ضمانت د ارد و ٥٠٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد .
گوشت خرس،
تقویت‌کنند ه قوای جنسی مرد انه
گوشت خرس گرم است و برای ضعف قوای جنسی مرد انه، د وای د رد . د ر برخی از شهرهای کشور، به‌خصوص د ر آذربایجان‌شرقی و شهرهای شمالی، اعتقاد بر این است که خورد ن گوشت خرس باعث افزایش قوای جنسی مرد انه می‌شود . شکارچیان، خرس را همچون حیوانات حلال گوشت ذبح می‌کنند . گوشتش، برای د رمان ضعف قوای مرد انگی استفاد ه می‌شود و بخشی‌هایی از پوستش هم برای د وری جستن از طلسم و افزایش قد رت به فروش می‌رسد .
اعتقاد به خورد ن سوپی که با پنجه خرس پخته می‌شود و به اعتقاد مرد م آسیای شرقی باعث طول عمر و سلامتی می‌شود هنوز به ایران راه پید ا نکرد ه اما ساکنان آسیای شرقی معتقد ند ، پنجه خرس برایشان شانس می‌آورد و خورد ن سوپی که با پنجه خرس پخته می‌شود ، عمر را طولانی می‌کند .
توله‌خرس‌ها بیشتر از خرس‌های بالغ نر و ماد ه د ر معرض خطر شکار برای خورد ه شد ن قرار د ارند و قیمت مشخصی برای گوشت آن وجود ند ارد . اما طرفد اران پوست و سر تاکسید رمی‌شد ه خرس، برای استفاد ه آن د ر تزیینات خانه خود پول خوبی می‌د هند .
به گفته شهرام امیری‌شریفی مد یر د ید ه‌بان حقوق حیوانات، « د ر برخی استان‌های کشور اعتقاد جد ی به خواص گرمی گوشت خرس وجود د ارد و گوشت آن را برای افزایش قوای جنسی مرد انه می‌خورند . د ر کنار گوشت خرس، گوشت مار هم طرفد ارانی د ارد . برخی معتقد ند که گوشت مار هم می‌تواند به رفع ضعف قوای جنسی مرد انه کمک کند .»
د ر سال‌های اخیر، عکس‌هایی از برید ه شد ن گلوی یک خرس و یک توله‌خرس د ر نوشهر و آذربایجان‌شرقی منتشر شد ه است که د ر همین خصوص امیری‌شریفی به «شهروند » می‌گوید : «نحوه برید ه شد ن گلوی خرس و توله‌خرس، گویای ذبح شد ن این د و حیوان است و نشان می‌د هد که شکارچیان برای استفاد ه از گوشت و اعضای بد ن خرس‌ها آنها را کشته‌اند .»
هد هد ، روز را پر از خبرهای خوش می‌کند
خوش‌خبری و خوش‌شانسی‌اش حتی با اد بیات ایران‌زمین هم گره خورد ه. هد هد مظهر خوش‌خبری و خوش‌شانسی است. از قد یم تا الان. می‌گویند ، باور به خوش‌خبری‌اش به د استان سلیمان نبی د ر قرآن بازمی‌گرد د . هد هد قاصد سلیمان نبی شد و به ملک سبا رفت. حالا این قاصد آزاد ، برای ایرانی‌ها مظهر خوش‌خبری شد ه و بسیاری بر این باورند که اگر د ر خانه از آن نگهد اری کنند یا خشک‌شد ه‌اش را نگه د ارند ، هر روز خبرهای خوبی را می‌شنوند و روز برای آنها با شنید ن خبرهای خوب، با شانس همراه خواهد بود . «د ر برخی از مناطق کشور، اعتقاد به خوش‌شانسی و خوش‌خبری هد هد به اند ازه‌ای است که هد هد خشک‌شد ه را نگه می‌د ارند و روز خود را با نگاه کرد ن به آن آغاز می‌کنند . اعتقاد بر این است که با نگاه کرد ن به هد هد روز خوبی خواهند د اشت و به زند گی آنها برکت می‌آید .» این را مد یر د ید ه‌بان حقوق حیوانات می‌گوید . این خوش‌خبری که شانس با خود می‌آورد ، برای خود هد هد خوش‌یمن نبود ه و حتی قیمت زیاد ی هم ند ارد . هد هد زند ه از ١٥٠‌هزارتومان به بالا قیمت د ارد و خشک‌شد ه آن هم کمتر از ١٠٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد ، حتی ٥٠‌هزار تومان هم قیمت د اد ه می‌شود .
زهر چشم گرفتن از گرگ‌ها
هوا که سرد می‌شود و برف می‌زند ، گرگ‌ها راهی جز زد ن به گله گوسفند ان نمی‌بینند . د ر شرق کشور رسمی برقرار است که پیش از شروع زمستان و سرد ی هوا، چند گرگ توسط روستاییان کشته می‌شود . سر گرگ‌ها را د ر روستا می‌چرخانند تا جلوی حمله گرگ‌ها به گله گوسفند ان د ر زمستان را بگیرند . شکارچیان با چرخاند ن کله گرگ از مرد م روستا پول و بره هد یه می‌گیرند . به این رسم کله‌گرگی می‌گویند و از طرفی گفته می‌شود این رسم زهر چشم گرفتن از گرگ‌هاست.
قاچاق هوبره
برای تفریح و قوای جنسی عرب‌ها
سود خوبی د ارد و همین کافی است تا هوبره برای جنوبی‌ها حکم گوهر د اشته باشد . برای شکارش به استان‌های د یگری که زیستگاه هوبره است می‌روند و با زند ه‌گیری، هوبره‌ها را به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌کنند . عرب‌ها شیفته مبارزه بالابان و هوبره هستند و برای این تفریح پول خوبی خرج می‌کنند . این تفریح تنها انگیزه عرب‌ها برای شکار هوبره با بالابان یا شاهین‌هایی که تربیت شد ه‌اند نیست، خاصیت تقویت قوای جنسی مرد انه هم د لیل د یگری است که عرب‌ها را به این پرند ه علاقه‌مند کرد ه است.
از سوی د یگر برخی معتقد ند که خورد ن هوبره برای بواسیر و کمرد رد خوب است و همین قیمت گوشت آن را بالا برد ه است. زند ه‌گیران هوبره با قاچاق این پرند ه ناد ر که به‌عنوان گونه‌ای آسیب‌پذیر د ر فهرست قرمز IUCN قرار د ارد ، د رآمد های خوبی کسب می‌کنند . برای هر قطعه هوبره از چند صد ‌هزارتومان تا رقم‌های میلیونی، قیمت د اد ه می‌شود . زمستان‌ سال گذشته، مجله مهر د ر گزارشی از قاچاق پرند ه‌های چند میلیارد تومانی ایران نوشت که هر هوبره حد اقل هشت‌میلیون تومان قیمت د ارد .
مهره مار، مهره مار د ارد
طرفد اران پروپا قرصی د ارد . جاد ویش بیش از هر کس و هر چیز برای خود ش موثر افتاد ه. هم د ر ضرب‌المثل‌های ایرانی جایگاه د ارد و هم میان خرافاتی‌ها. مهره مار، مهره مار د ارد . این یکی د ر میان د یگر اد وات جاد و و جنبل راحت‌تر پید ا می‌شود ، حتی روی شیشه برخی مغازه‌ها هم نوشته شد ه: «مهره مار موجود است».
از ٢٠ تا ٥٠٠‌هزار تومان قیمت د ارد . ٢٠‌هزارتومانی‌ها د ر کیسه‌ای نایلونی کوچک بسته‌بند ی شد ه‌اند . د ر یک بسته، د و عد د مهره مار د ر اند ازه‌های بزرگ و کوچک، د و عد د د ند ان مار و یک عد د نیش مار به همراه نوشته‌ای د رهم و غیرخوانا قرار د ارد که این کاغذ کوچک، طلسم آن است. می‌گویند باجمع شد ن هر پنج قطعه، نیروی مغناطیسی و ماورایی مار د ر یک جا جمع شد ه و باعث می‌شود محبوبیت فرد ی که آن را به همراه د ارد افزایش یابد و نفوذش بیشتر شود .
مهره مار به صورت اینترنتی هم به فروش می‌رسد . فروش اینترنتی ضمانت‌نامه و توضیحاتی د رخصوص زمان اثر آن هم به همراه د ارد . برخی فروشند گان مهره مار، با علم به این‌که نیروی مغناطیسی د ر کار نیست، نسخه‌ای ٤٠روزه برای اثربخشی آن می‌پیچند ؛ «نیروی مغناطیسی جذب مهره مار، بلافاصله اثر نمی‌کند و ٤٠ روز باید با فرد همراه باشد تا اثر خود را نشان بد هد .»
امیری‌شریفی با اشاره به تصاویری که د ر سایت‌های فروش مهره مار به نمایش د رآمد ه می‌گوید : «د ر این سایت‌ها تصویری تکراری از مهره مار د ید ه می‌شود که با صد ف د رست شد ه‌اند .» اما د ر خیابان منوچهری که می‌توان میان بد لیجات و عتیقه‌فروشی‌هایش مهره مار هم پید ا کرد ، این مهره مارها را از جنس پلی‌استر می‌د انند و تقلبی. یکی از فروشند گان بد لیجات د ر منوچهری به «شهروند » می‌گوید : «د ر بازار مهره مار اصل وجود ند ارد . اگر کسی مهره مار اصل د اشته باشد ، نمی‌فروشد . این مهره مارها تقلبی هستند و با پلی‌استر د رست می‌شوند .» او قیمت پایینی را که برای این مهره مارها د اد ه می‌شود شاهد مد عای خود می‌گیرد : «مگر می‌شود ، مهره مار اصل ٢٠‌هزار تومان قیمت د اشته باشد . اگر واقعا چیزی د ر جهان تا به این حد اثرگذار باشد و نیروی مغناطیسی و جذب د اشته باشد ، قیمت آن ٢٠‌هزار تومان است و د ر مغازه‌های بد ل‌فروشی، فروخته می‌شود! ؟»
با این حال به نظر می‌رسد ، جاد وی مهره مار برای خود ش موثر بود ه و بسیاری طرفد ار آن هستند و معتقد ند که نیروی مغناطیسی و جذب د ارد . این د رحالی است که یکی از مغازه‌د اران خیابان منوچهری که مهره مارهای موجود د ر بازار را تقلبی می‌د اند ، معتقد است: «کسی که به نیروی مهره مار اعتقاد د اشته باشد ، پس از خرید ن آن اعتماد ‌به‌نفس پید ا می‌کند و با آرامش بیشتری به کار و فعالیت می‌پرد ازد ، همین باعث می‌شود که موفقیت به د ست بیاورد و این موفقیت را به پای مهره ماری می‌نویسد که به همراه د ارد ، حال آن‌که این موفقیت از اعتماد به‌نفسی است که پید ا کرد ه است.»
اعتقاد به جاد وی حیوانات بلای جانشان شد
قد رت خرافات، حیات وحش کشور را د ر خطر قرار د اد ه تا جایی که د ر بسیاری از مناطق حتی شکار حیواناتی همچون گرگ، کفتار، پلنگ، خرس و جغد ، یک ارزش تلقی می‌شود . حیوانات اگر توسط مرد م شکار نشوند ، به د لیل باور به شومی و بد قد می آنها آن‌قد ر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند که د یگر جان د ر بد ن ند اشته باشند . مرد م د ر بسیاری از شهرهای کشور، خواند ن جغد بالای خانه را شوم می‌د انند و آن را با هرچه د ر د ست د اشته باشند ، می‌زنند تا بمیرد یا پرواز کند و بر بام د یگری بخواند .
حالا قد رتی که خرافات د ر میان مرد م پید ا کرد ه به نگرانی فعالان محیط‌زیست و حامیان حقوق حیوانات تبد یل شد ه است. زیرا د ر کنار قد رتی که خرافه و سود آن پید ا کرد ه برای آگاهی مرد م نسبت به حقوق حیوانات و د روغ بود ن آثار جاد ویی آنها قد می برد اشته نشد ه است. حتی جرایمی هم که از اواخر ‌سال ٩١ برای جلوگیری از کشتن حیوانات د ر نظر گرفته شد ه، آن‌قد ر ناچیز است که بازد ارند ه نیست. به نظر می‌رسد جاد ویی که مرد م حیوانات را به خاطر آن می‌کشند برای خود آنها بد یمن بود ه و آمد ند اشته است. خرافات بلای جان حیوانات شد ه و معلوم نیست وقتی این جاد و به صاحبش رحم نکرد ه چطور قرار است برای انسان‌ها خوشبختی و سعاد ت بیاورد .

شهروند:مریم میرزائی

تگ ها