محل تبلیغ شما
آقای روحانی؛ با 100 هزار تومان وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟!بودجه کمک های معیشتی از کجا تأمین میشود؟

تاریخ خبر: 1399/9/2

آقای روحانی؛ با 100 هزار تومان وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟!بودجه کمک های معیشتی از کجا تأمین میشود؟

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

آقای روحانی؛ با 100 هزار تومان وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟!

صد هزار بده آش به همین خیال باش!

بودجه کمک های معیشتی از کجا تأمین میشود؟

 

صدای اصلاحات*- رئیس جمهور اعلام کرد که به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا خواهد شد. به گفته او، افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

رئیس جمهور گفت: امروز مصوب شد برای حدود ۳۰ میلیون نفر به مدت چهارماه تا پایان امسال، به صورت بالعوض ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

ما مردم از دریافت این یارانه خوشحال نیستند چرا که این پول نمیتواند حتی بخشی از هزینههای معیشتی آنها را پوشش دهد. تورم در مهر ماه به بیش از 41 درصد رسیده و قیمت کاالهای خوراکی هر روز گران میشود.اظهارات برخی ازمردم را در ادامه میخوانید: »یه موقع فشار نیاد به جیب دولت ما راضی نیستیم کمر دولت و آقای روحانی زیر این فشار خم شه فقط آقایان وزارت رفاه و دولت لطف کنن این پول رو نقدی بدن به مردم چون دوباره مردم هجوم نبرن به فروشگاه ها و آمار کرونا رکورد جدیدی رو ثبت کنه ..«

»صد قرون بده آش به همون خیال باش....آخه صد تومن چی میشه با این جنسهای گرون« »من از همین االن دارم یک لیست آماده میکنم که با این ۱۰۰ تومان که باهاش چکار کنم فکر میکنم اگر یک خونه و یک ماشین شاسی بلند و یک ویال تو شمال بگیرم بازم اضافه میارم. علی برکت اله« »آخ جون ۱۰۰ تومان را بگیرم سریع برم زن بگیرم. واقعا که«

به چه کسانی میرسد؟ سوال گروهی از مردم نیز این است که مشموالن این یارانه چه کسانی هستند؟ »آقای روحانی لطفا میگفتین به چه کسانی میرسه؟ما همه مشکل داریم؟مثل معیشتی نشه که به ماها نرسید« »کارگران تامین اجتماعی هم میگیرن؟« »اون دفعه که به ما نرسید این بسته خدا کنه به ما برسه این دفعه ک بیکار هستم وهیچ نهادی زیرپوشش نیستم « -*آقای روحانی شما هزینه هایی که مردم دارند را حساب کنید سرانگشتی هم می شود فهمید با 100 هزار تومان کاری پیش نمی رود! یک جوری می گویند بالعوض که آدم خیاب می کند چه اتفاقی افتاده....!

 

بودجه کمک های معیشتی از کجا تأمین میشود؟

 

اختالفات اساســی دولت و مجلس بر سر ارائه کمکهای معیشتی دولت: کمک معیشتی 100 هزارتومانی بهزودی تصویب میشود مجلس: طرح حمایت معیشــتی نمایندگان مردم با موافقت شورای نگهبان به تصویب رسید

 

علیرضا اصغرزاده- این روزها شاهد اختالفات اساسی دولت و مجلس بر سر ارائه کمکهای معیشتی هستیم، کمکی که به گفته عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است؟! به گزارش صدای اصالحات، درحالیکه اختالف دولت و مجلس بر سر طرح حمایت معیشتی نمایندگان مردم ادامه دارد، دولت طرح جدیدی برای کمک به معیشت خانوارهای کمدرآمد ارائه کرده است

. اخیراً حسن روحانی، رئیسجمهوری در تشریح جزئیات طرح جدید کمک معیشتی دولت گفت: باید به یکسوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر 100 هزار تومان کمک بالعوض دریافت خواهند کرد، همچنین وام یکمیلیونی هم برای همین خانوادهها که 10 میلیون خانواده را شامل میشود در نظر گرفته میشود، شبیه وام یکمیلیونی ً که قبال داده شد، اما این بار نه برای همه یارانه بگیران، بلکه فقط برای ده میلیون خانواده؟!

بررسی اولیه از طرحی که دولت قصد اجرای آن را دارد نشان میدهد برای ارائه این یارانه جدید در ماههای باقیمانده سال جاری حداقل به 12 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است، چراکه اگر قرار باشد به حدود 30 میلیون نفر و هر نفر 100 هزار تومان برای 4 ماه پرداخت شود نیاز به حداقل 12 هزار میلیارد تومان اعتبار است، از طرف دیگر رئیسجمهوری به موضوع پرداخت وام نیز اشارهکرده است که به نظر میرسد پرداخت این وام نیز 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی جداگانه نیاز داشته باشد که درمجموع، کمک معیشتی که اخیراً رئیسجمهوری از آن سخن به میان آورده است، حداقل 22 هزار میلیارد تومان بودجه میخواهد. نکته جالبتوجه اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی یازدهم از مدتها قبل با موقعیتشناسی به دنبال اجرای طرح یارانه کاالهای اساسی بود تا بعد از موج سنگین تورمی در ماههای اخیر کمی از مشکالت معیشتی مردم کاسته شود.

در طرح مجلس برای شش ماه دوم سال قرار بود با رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان یارانه سوم پرداخت شود. هرچند مجلس از راهکارهای مختلف برای پرداخت و تأمین منابع این طرح استفاده کرد اما باوجود تصویب طرح در صحن علنی، متأسفانه دولت با آن مخالفت کرد و شورای نگهبان نیز با ادامه مخالفت دولت به استناد اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای مجموعه دولت، طرح را تأیید نکرد.

گفتنی است مجلس شورای اسالمی تاکنون دومرتبه راهکارهای مختلفی برای محل منابع یارانه سوم به دولت ارائه کرد اما در هر بار دولت با ادعای اینکه پول ندارد، زیر بار اجرای آن نرفت. هرچند نمایندگان مجلس اعالم میکردند که پول هست، ولی دولت نمیخواهد این پول از کانال طرح حمایتی مجلس به مردم پرداخت شود، با همه ً منابعی برای اجرای این احوال گمان میشد که واقعا این طرح وجود ندارد، ولی بهتازگی رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت از طرح 22 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه جدید و وام به مردم در ماههای باقیمانده سال پردهبرداری کرده است؛ درواقع سؤالی که در همین ابتدا مطرح میشود این است که چرا دولت به بهانه بار مالی با طرح مجلس مخالفت میکرد و چند روز بعد خود طرح جایگزین پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داده است، این رویه تداعیکننده نوعی سیاسیکاری در تصمیمگیریهای دولت آنهم در مقوله مهم معیشت مردم در شرایط سخت تحریمی است. ً

هدف طرحهای معیشتی مجلس و دولت قطعا مردم هستند و اختالفات به وجود آمده بر سر به نام خود زدن این طرحها برای آینده سیاسی دولتمردان و نمایندگان مجلس است که در انتخابات پیش رو ُری برای همحزبیهای خود داشته باشند و دست پ بهتر است در شرایط حساس کنونی که مردم زیر بار مشکالت معیشتی کمر خم کردهاند دو قوه با همدلی بیشتری در راستای حل مشکالت مردم قدم بردارند تا دود این اختالفات سیاسی به چشم اقشار آسیبپذیر جامعه نرود.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است