محل تبلیغ شما
ماجرای زهراکاظمی روشن کنید

تاریخ خبر: 1395/6/25

ماجرای زهراکاظمی روشن کنید

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

مرتضوي د‌‌‌رباره زهرا كاظمي هم روشنگري كند

حامیان مرتضوی چرا ساکتند؟

حمايت احمدي‌نژاد از مرتضوي برايم عجيب بود

اظهار نظر مطهری در مورد نامه عذرخواهی مرتضوی

شايد‌ بتوان او را جزو معد‌ود‌ اصولگراياني د‌انست كه د‌ر روزهاي ناآرام ٨٨ ساكت نبود‌. د‌رست د‌ر همان روزهاي ناآرام بود‌ كه صد‌اي متفاوتي از مجلس از حنجره يك اصولگرا يعني علي مطهري شنيد‌ه شد‌ و د‌رست د‌ر چنان روزهايي بود‌ كه علي مطهري خود‌ و نگاه متفاوتش را شناساند‌. اين‌بار چند‌ روز پس از آنكه سعيد‌ مرتضوي نامه عذرخواهي بابت اتفاقات صورت گرفته د‌ر بازد‌اشتگاه كهريزك د‌ر همان سال‌ها نوشته، علي مطهري واكنشي جالب نسبت به اين نامه د‌اشته است؛ واكنشي كه بازهم نگاه متفاوت علي مطهري د‌ر آن نمايان است.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه عذرخواهي سعيد‌ مرتضوي د‌ر مورد‌ وقايع بازد‌اشتگاه كهريزك گفت كه مرتضوي د‌ر اين نامه خطاي خود‌ را پذيرفته و با به كار برد‌ن عنوان «شهيد‌» براي كشته‌شد‌گان كهريزك د‌ر واقع معترضان سال ٨٨ را محق د‌انسته است. به گزارش ايسنا، علي مطهري اما د‌ر عين اينكه نامه مرتضوي را مثبت مي‌د‌اند‌ يك پيشنهاد‌ جالب هم د‌ارد‌ و مي‌گويد‌: «نامه آقاي مرتضوي د‌ر مجموع يك كار مثبت بود‌. د‌ر اين نامه او خطاي خود‌ را پذيرفت و خوب است نامه‌اي هم د‌ر مورد‌ زهرا كاظمي بنويسد‌ و موضوع را روشن كند‌.» وي از به كار برد‌ن لفظ «شهيد‌» توسط سعيد‌ مرتضوي براي جان باختگان كهريزك هم تعريف خاص خود‌ش را د‌ارد‌ و مي‌گويد‌: « اينكه ايشان سه جوان مرحوم روح‌الا اميني، كامراني و جواد‌ي فر را «شهيد‌» ناميد‌ه است نشان مي‌د‌هد‌ كه اعتراض مد‌ني را د‌ر جمهوري اسلامي ايران به رسميت مي‌شناسد‌ و مانند‌ برخي افراد‌ نيست كه معتقد‌ند‌ - اگر چه به زبان نمي‌آورند‌ - اساسا د‌ر جمهوري اسلامي ايران خطايي رخ نمي‌د‌هد‌ و كسي هم حق اعتراض ند‌ارد‌ و هر معترضي را ضد‌ نظام وحتي ضد‌ اسلام و ولايت
معرفي مي‌كنند‌.»

حاميان مرتضوي هم مجرم هستند‌
مطهري د‌ر اد‌امه اما به بخش د‌يگري از پشت پرد‌ه نامه عذرخواهي مرتضوي اشاره كرد‌ه و گفته: «اين هم يك نقطه مثبت برنامه ايشان بود‌ و حتي مي‌تواند‌ تعبير «شهيد‌» نتيجه گرفته آقاي مرتضوي معترضان سال ۸۸ را محق مي‌د‌اند‌، اما به نظر من بيش از آنكه آقاي مرتضوي به عنوان مسوول خطاهاي خود‌ مجرم است كساني كه چيزي به نام مرتضوي را ساختند‌ و از او حمايت كرد‌ند‌ مجرم هستند‌. وقتي شما به جواني كم‌تجربه آن همه اختيارات بد‌هيد‌ كه هر نشريه‌اي را كه خواست تعطيل كند‌ و هر رفتاري با متهمان د‌اشته باشد‌ خود‌‌به‌خود‌، سركش مي‌شود‌ و طبيعت آن است.» نايب‌رييس مجلس با بيان اينكه هر جا تمركز قد‌رت بد‌ون نظارت ايجاد‌ شود‌ و با منتقد‌ان برخورد‌ شوند‌ فساد‌ به وجود‌ مي‌آيد‌، گفت: افراد‌ي از آقاي مرتضوي كه د‌نبال قد‌رت بود‌ به عنوان ابزار د‌ست استفاد‌ه كرد‌ند‌ و د‌ر پشت سر او پنهان شد‌ند‌ به نظر من پروند‌ه آنها هم بايد‌ مورد‌ رسيد‌گي قرار گيرد‌.

حمايت عجيب احمد‌ي‌نژاد‌
مطهري اما همچنان كه د‌ر تمام آن سال‌ها تاكيد‌ د‌اشته كه محمود‌ احمد‌ي‌نژاد‌ د‌ر حواد‌ث سال ٨٨ مقصر بود‌ه و بايد‌ مورد‌ مجازات قرار بگيرد‌، اين‌بار هم مي‌گويد‌: «مساله‌اي كه براي من حل نشد‌ه است حمايت عجيب آقاي احمد‌ي‌نژاد‌ به عنوان رييس‌جمهور از آقاي مرتضوي است كه با علم به تخلفات و خطاهاي ايشان اين مقد‌ار از او حمايت كرد‌ تا آنجا كه حاضر شد‌ وزير كار به خاطر حمايت رييس‌جمهور از آقاي مرتضوي بركنار شود‌ و حاد‌ثه يكشنبه سياه مجلس نهم د‌ر روز استيضاح وزير كار رخ د‌هد‌. چرا كه د‌ليل اصلي استيضاح وزير كار د‌ولت د‌هم عزل نكرد‌ن آقاي مرتضوي از رياست سازمان تامين اجتماعي بود‌ د‌ر حالي كه طبق قانون و خصوصا راي د‌يوان عد‌الت اد‌اري بايد‌ او را عزل مي‌كرد‌.» مطهري د‌ر پايان گفت: ‌به هر حال اينها بايد‌ براي ما د‌رس شود‌ تا د‌ر آيند‌ه با اختيارات وسيع د‌اد‌ن به يك فرد‌ موجب بد‌بختي خود‌ش و افراد‌ د‌يگر و آسيب اجتماعي نشويم

اعتماد

حامیان مرتضوی چرا ساکتند؟

 شاید در مخیله سعید مرتضوی نمی‌گنجید که نامه عذرخواهی‌اش آغازی باشد برای به یادآوردن برخی دیگر از پرونده‌هایی که بسته شد بدون آن که مقصر و متهم آن حتی ابراز پشیمانی کند، مانند پرونده زهرا کاظمی که دیروز علی مطهری آن را گشود تا پیامی را به جامعه و به‌ویژه آنانی منتقل کند که تصور می‌کردند داشتن مقام و منصب حصار خوبی برای فراموش کردن خطاهایشان است. فرزند شهید مطهری دیروز اظهار داشت‌ که«خوب است مرتضوی نامه‌ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.» اکنون بسیاری مانند مطهری معتقدند در این شرایط که مرتضوی به نقش خود در کهریزک اعتراف و عذرخواهی کرده است پس یک پرونده دیگر که نام او هم در آن مطرح است، را هم تشریح کند. مطهری همچنین دیروز با اشاره به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک گفت: مرتضوی در این نامه خطای خود را پذیرفته و با به کار بردن عنوان «شهید» برای کشته‌شدگان کهریزک در واقع معترضان سال ۸۸ را محق دانسته است. وی تاکید کرد: این که ایشان سه جوان قربانی روح الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده است نشان می‌دهد که اعتراض مدنی در کشور را به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند اگر چه به زبان نمی‌آورند، اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام وحتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند. نایب رئیس مجلس گفت: اما به نظر من بیش از آن که آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد، خود به خود سرکش می‌شود و طبیعت انسان است.

احمدی نژاد و حسینیان چرا ساکتند؟

اما این روزها حامیان سعید مرتضوی هم از نگاه‌های سرزنشگر دور نیستند. چنان که دیروز نایب رئیس مجلس با بیان این که هر جا تمرکز قدرت بدون نظارت ایجاد شود و منتقدان سرکوب شوند فساد به وجود می‌آید گفت: افرادی از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند به نظر من پرونده آنها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد. وی افزود:«مساله‌ای که برای من قابل درک نیست و حل نشده است حمایت عجیب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای ایشان این مقدار از او حمایت کرد تا آنجا که حاضر شد وزیر کارش به خاطر حمایت رئیس جمهور از آقای مرتضوی برکنار شود و حادثه یکشنبه سیاه مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار رخ دهد. چرا که دلیل اصلی استیضاح وزیر کار دولت دهم عزل نکردن آقای مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بود. در حالی که طبق قانون و خصوصا رای دیوان عدالت اداری باید او را عزل می‌کرد.» البته شاید مطهری فراموش کرده بود که در همان روز استیضاح وزیر کار، روح ا... حسینیان چنین به دفاع از مرتضوی پرداخته بود: «می گویند انقلاب‌ها فرزندان خود را می‌خورند اما این انقلابیون هستند که فرزندان انقلاب را همراه با انقلاب می‌بلعند . در فتنه ۸۸ مرتضوی موضوع مهمی بین سه قوه شده بود و این موضوع امروز به اوج خود رسیده و موجب استیضاح وزیر کار شده است.» وی با طرح این سوال که «مرتضوی کیست و چه گناهی را مرتکب شده است» گفت: «او یکی از قضات انقلابی است و طی ۸ سال حاکمیت اصلاح‌طلبان مردانه مقابل توطئه گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد و در فتنه ۸۸ نیز مقتدرانه بدون هیچ محافظه کاری در مقابل اخلال گران و اشرار ایستادگی کرد و درگیر شد اما اینک باید چوب ایستادگی خود را بخورد همان‌گونه که سوریه باید تاوان حمایت از مقاومت را بدهد.» اکنون چرا احمدی نژاد و حسینیان دیگر رمقی برای دفاع از مرتضوی ندارند؟ آیا اکنون نوبت عذرخواهی آنها نیست؟

تلاش‌های کیهان و جوان

نکته جالب، سرمقاله دیروز کیهان بود که سعی داشت نامه مرتضوی و پذیرش اشتباه از سوی او را کوچک جلوه دهد و با منحرف کردن اذهان تلاش کند تا بحث دیگری جایگزین آنچه شود که مرتضوی بابت آن عذرخواهی کرده بود. شاید هم شریعتمداری این پیش بینی را داشت که مطهری روز چهارشنبه در مجلس خواستار بازخوانی پرونده‌های دیگر خواهد شد و تکلیف خود می‌دانست با طرح موضوع دیگری اذهان را از مرتضوی دور کند بنابراین در سرمقاله روز چهارشنبه نوشت:«سعید مرتضوی صرف نظر از اتهاماتی که به وی وارد شده و قضاوت نهایی درباره آن برعهده دادگاه است، به صراحت از نقش غیرمستقیم خود در کشته شدن سه متهم آشوب در بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده است. اما چرا سران و اصحاب فتنه با وجود اثبات جنایاتی که مرتکب شده‌اند و خیانت بزرگی که در حق نظام و مردم روا داشته‌اند، کمترین کلامی به عذرخواهی بر زبان و قلم نمی‌آورند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در سه گزاره زیر جست‌وجو کرد.اول؛ آن که امیدوارند با لب فرو بستن از پوزش، جنایات آنان در اذهان ملت به فراموشی سپرده شود که در این صورت سخت در اشتباهند.دوم؛ این که مسائل پنهان و به گرو گرفته‌ای نزد مدیریت بیرونی فتنه دارند که می‌ترسند سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در صورت عذرخواهی فتنه‌گران از مردم و ابراز پشیمانی، آن را برملا کنند....» مدیر مسئول روزنامه جوان اما زودتر از کیهان تطهیر را آغاز کرد و ساعاتی پس از انتشار نامه«سعید مرتضوی» دادستان تهران تا سال۸۸، با تعریف خاطره‌ای مربوط به یک سالگی حادثه کهریزک، نوشت: «اینجا بود که مظلومیت رهبری را درک کردیم که امثال مرتضوی بی تدبیری کنند و رهبری عذرخواهی کند.» البته او بر خلاف شریعتمداری دفاع ضمنی از مرتضوی نکرد و در سطر آخر بی‌تدبیری مرتضوی را یادآوری شده بود. اما بر خلاف این دو روزنامه دلواپس، روزنامه جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه با ظرافت به حمایت‌های احمدی نژاد از مرتضوی اشاره داشت، دیروز هم نوشت:«عده‌ای این نامه را اعتراف دادستان سابق به دست داشتن در وقایع کهریزک می‌دانند و عده‌ای نیز می‌گویند این نامه نباید به بهانه‌ای برای فرار وی از عواقب قانونی تخلفاتی که مرتکب شده است تبدیل شود، زیرا در آن صورت چیزی شبیه آنچه بر قبر حجر بن عدی نوشته شده است اتفاق خواهد افتاد. بر قبر حجر بن عدی نوشته بودند این قبر حجر بن عدی رضی‌ا... عنه است که به دستور معاویه رضی‌ا... عنه به علت خودداری از بدگویی به علی رضی‌ا... عنه به قتل رسید. مردم متحیر بودند که چگونه می‌شود قاتل و مقتول و آمر همه رضی‌ا... عنه باشند! و در اینجا هم همه می‌پرسند چگونه است که مقتولان شهیدند و آمر که دادستان وقت باشد بی‌گناه است و با مباشران هم که کسی کاری ندارد؟»

مرتضوی مدعی عمدی نبودن

نباید فراموش کرد که داغ دل خانواده سه شهید کهریزک از سال ۸۸ تازه است و نامه مرتضوی نه تنها برای آنها مرهم نبود بلکه آن روز را برایشان تداعی کرد که پیکر فرزندان خود را تحویل گرفتند. آصفه کامرانی خواهر محمد کامرانی؛ یکی از جانباختگان کهریزک گفت: «درمان ناله‌های جانسوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. بلکه کابوسی که تمام‌شدنی نیست، حتی با عذر‌خواهی شما آقای مرتضوی آن هم بعد از هفت سال.» وی افزود:«به گفته آقای احمدی مقدم، عزیزان ما به حکم شما در روز نوزده تیر ماه ۸۸ به کهریزک فرستاده شدند. هنگامی که عزیزان ما در راه رسیدن به کهریزک بودند به محض رسیدن به بهشت زهرا چشم‌بندهایشان را باز می‌کنند و از آنها می‌پرسند که «می‌دانید اینجا کجاست؟ اینجا همان‌جایی است که تا چند وقت دیگر شما هم راهی اینجا می‌شوید. حال شما چه‌طور می‌توانید بگویید که عمدی در کار نبوده؟ ای‌کاش شما از جریان کهریزک درس عبرتی بگیرید و تضمینی باشد برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه این که بیشتر به‌دنبال طلب بخشش باشید.» عليرضا رحيمي عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دیروز با اشاره به انتشار نامه عذرخواهی سعید مرتضوی درباره حوادث کهریزک گفت: ترمیم خلأ سیاسی در کشور که به‌دلیل انشقاق و افتراق ناشی از حوادث سال ۸۸ در جامعه ایجاد شد، نیاز به یک برنامه مشخص دارد اما از آن‌جا که روشنگری لازم در جامعه اتفاق نیفتاده و انگیزه‌های مرتضوی از نگارش این نامه نیز به افکار عمومی اعلام نشده، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

ابهام دیگر در پرونده مرتضوی

ظاهرا مباحث حول نام مرتضوی به کهریزک ختم نمی‌شود و روز گذشته وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی هم تاکید کرد: این آقا (مرتضوی) پول‌هایی را به افراد پرداخت کرده اما سابقه آن در سازمان نیست و ثبت نشده است و حالا مشکل را گردن ما انداخته‌اند. مثلا مبلغی پرداخت شده اما دریافت‌کننده یا گیرنده وجه مشخص نیست. مجتبی نظری افزود: یکی از ایرادات نظریه کارشناسی این است که برخی پرداخت‌ها را به عهده دیگران انداخته و عنوان کرده فلان مبلغ در تعهد فلان فرد است در حالی که این مبالغ پرداخته شده است و سوابق برخی پرداخت‌ها اصلا در تامین اجتماعی موجود نیست

آرمان

واكنش علي مطهري به نامه دادستان سابق

حمايت احمدي‌نژاد از مرتضوي برايم عجيب بود

 

شرق: چند روز گذشت، اما همچنان بازتاب‌های عذرخواهی تلویحی سعید مرتضوی از خانواده قربانیان جنایت کهریزک ادامه دارد. 
روز گذشته نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه عذرخواهی مرتضوی درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک گفت که مرتضوی در این نامه خطای خود را پذیرفته و با به‌کاربردن عنوان «شهید» برای کشته‌شدگان کهریزک درواقع معترضان سال ٨٨ را محق دانسته است. علی مطهری به «ایسنا» گفت: «نامه آقای مرتضوی درمجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه‌ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. این که ایشان سه جوان مرحوم، روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده است نشان می‌دهد که اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند- اگرچه به زبان نمی‌آورند- اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضدنظام و حتی ضداسلام و ولایت معرفی می‌کنند». فرزند شهید مطهری افزود: «این هم یک نقطه مثبت نامه ایشان بود و حتی می‌توان از تعبیر «شهید» نتیجه گرفت که آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند، اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به‌عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم‌تجربه آن‌همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد، خودبه‌خود سرکش می‌شود و طبیعت آن است». نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه هرجا تمرکز قدرت بدون نظارت ایجاد شود و منتقدان سرکوب شوند، فساد به وجود می‌آید، گفت: «افرادی از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به‌عنوان ابزار دست استفاده کردند و پشت‌سر او پنهان شدند، به نظر من پرونده آنها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئله‌ای که برای من حل نشده است، حمایت عجیب آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای ایشان، این مقدار از او حمایت کرد تا آنجا که حاضر شد وزیر کار به خاطر حمایت رئیس‌جمهور از آقای مرتضوی برکنار شود و حادثه یکشنبه سیاه مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار رخ دهد. چراکه دلیل اصلی استیضاح وزیر کار دولت دهم، عزل‌نکردن آقای مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود درحالی‌که طبق قانون و خصوصا رأی دیوان عدالت اداری باید او را عزل می‌کرد». مطهری در پایان خاطرنشان کرد: «به‌هرحال اینها باید برای ما درس شود تا در آینده با اختیارات وسیع‌دادن به یک فرد، موجب بدبختی خودش و افراد دیگر و آسیب اجتماعی نشویم».
انگیزه مرتضوی مهم است
همچنین یک عضو فراکسیون امید در مجلس هم با بیان اینکه جای خالی یک برنامه جامع برای ترمیم خسارت‌های ناشی از سال ۸۸ احساس می‌شود، گفت: «عذرخواهی مرتضوی بخشی از همین برنامه نانوشته است». علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به انتشار نامه عذرخواهی سعید مرتضوی درباره حوادث کهریزک که منجر به شهادت سه‌نفر از بازداشت‌شدگان حوادث سال ۸۸ شد، اعلام کرد: «مهم این است که انگیزه‌های درونی و بیرونی آقای مرتضوی روشن شود و بهتر بود به‌جای اینکه خطاب به دادگاه نامه‌نگاری کنند، به‌طور مستقیم خطاب به خانواده‌های جان‌باختگان صحبت می‌کردند، چراکه این عزیزان دراین‌باره متضرر شده‌اند». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ادامه داد: «به‌هرحال، خانواده‌های جان‌باختگان دراین‌باره متضرر شده‌اند و کسانی که حقوقشان تضییع علاوه بر این خانواده‌های محترم، خیل عظیمی از افرادی است که به‌لحاظ روحی و روانی جریحه‌دار شدند و به‌طورکلی بخش قابل‌توجهی از انشقاقی که در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاد، به همین دلایلی بود که آقای مرتضوی امروز در این نامه به آن اشاره کرده و نسبت به بروز این مسائل عذرخواهی کرده است». نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره انگیزه مرتضوی از استفاده از عنوان «شهید» برای این جان‌باختگان، یادآور شد: «به‌هرحال، تا زمانی که مرتضوی انگیزه‌های خود را مشخص‌تر بیان نکند، نمی‌توان اظهارنظر جدی کرد. درواقع مرتضوی باید با روشنگری بیشتری با افکار عمومی روبه‌رو شود و خطاب به خانواده‌های داغ‌دیده صریح‌تر اظهارنظر کند که از چه زمانی متوجه اشتباه‌ها شده‌اند و فهمیده‌اند که این قربانیان «شهید» هستند». رحیمی گفت: «نکته مهم دیگر این است که باید روشن شود آیا اعتقاد قلبی مرتضوی این است که این جان‌باختگان «شهید» هستند یا صرفا برای فرار از بازخواست و ثبت سند و مدرک در پرونده و دادگاه، به این مسئله اشاره کرده است». عضو فراکسیون امید همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر اینکه با توجه به پذیرش شهادت این جانباختگان ازسوی مرتضوی و قبول مسئولیت آن در این نامه، حکم او چه خواهد بود، گفت: «تصمیم‌گیری دادگاه دراین‌باره حائزاهمیت است و همچنین مهم است مشخص شود که مرتضوی با چه انگیزه و در چه فضا و شرایطی مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای کرده‌ است. درصورتی‌که مرتضوی زودتر به این نتیجه رسیده بود که این جانباختگان «شهید» هستند، امکان اینکه این مسئله به‌عنوان سندی در دفاعیاتشان مورد استفاده قرار گیرد، وجود داشت، اما اگر به دفاعیات گذشته او نگاه کنید، حتی یک نشانه کوچک از عذرخواهی، پشیمانی، پذیرش مسئولیت و اینکه نگاهش به قربانیان، به‌عنوان مظلوم باشد، نیست». 
مرتضوی در نامه خود چه نوشت؟ 
روز یکشنبه در سومین جلسه دادگاه محسن روح‌الامینی، نامه‌ای از جانب سعید مرتضوی خطاب به ریاست دادگاه و هیأت محترم قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران منتشر شد. دادستان سابق تهران در بخشی از این نامه نوشته بود: «برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب‌دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست ‌رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم. در رابطه با واقعه خون‌بار تیرماه ٨٨ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به‌خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به‌عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی، طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم». این در حالی است که مرتضوی پیش از این، اقدامات خود را جهاد مقدس نامیده بود. او در هشتم خرداد ٩٢ به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «ما به‌عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ‌وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحث‌های سیاسی بر نامهربانی‌ها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کرده‌ایم. از اقدامات انجام‌شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده‌ام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند در هتل پنج‌ستاره نمی‌برند بلکه باید با آن طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود». حالا دادستان سابق همان افراد را شهیدان مظلوم خطاب کرده است. مرتضوی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «در این وقایع خون‌بار امام شهیدان روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور ایران عموما و خانواده‌های داغدار خصوصا مکدر و جریحه‌دار گردید که به‌راحتی قابل التیام نمی‌باشد. ضمن اینکه با چارچوب‌های عدالت‌محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام(ره) و شهیدان و رهبری معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. لذا این‌جانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و خانواده‌های این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدوارم این اعتذار و دل‌جویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد. این‌جانب به‌عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باری‌تعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی مانده و من‌بعد شاهد تکرار این‌گونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم». سعید حجاریان در واکنش به نامه مرتضوی به ایسنا گفته بود: «براساس قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم»، قاضی می‌تواند بر پایه اقرارکردن شخص متهم، برای او حکم صادر کند. سعید مرتضوی اعتقاد دارد حوادثی که در زمان دادستانی او رخ داده است، غیرعمد بوده؛ پس او حکم قتل غیرعمد را باید قبول داشته باشد. اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده است داشته باشیم. او اول باید قول بدهد که دیگر آن گناهان را تکرار نکند، دوم باید آنها را جبران کند. در گام سوم براساس شرایط توبه از گناه، هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست آورده باید پس دهد؛ اگر آدم کشته، قصاص شود، اگر معاونت در قتل داشته، حکم بگیرد و غرامت بدهد، به‌هرحال باید براساس قواعد فقهی و قانونی مجازات شود».

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد وقایع بازداشتگاه کهریزک گفت که مرتضوی در این نامه خطای خود را پذیرفته و با به کار بردن عنوان «شهید» برای کشته شدگان کهریزک در واقع معترضان سال 88 را محق دانسته است.

علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نامه آقای مرتضوی در مجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.

وی افزود: این که ایشان سه جوان مرحوم روح الامینی، کامرانی و جوادی فر را «شهید» نامیده است نشان می‌دهد که اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند - اگر چه به زبان نمی آورند - اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام وحتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند.

مطهری در ادامه گفت: این هم یک نقطه مثبت در نامه ایشان بود و حتی می‌توان از تعبیر «شهید» نتیجه  گرفت که آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند، اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود و این طبیعت انسان است.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه هر جا تمرکز قدرت بدون نظارت ایجاد شود و منتقدان سرکوب شوند فساد به وجود می‌آید گفت: افرادی از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند به نظر من پرونده آن‌ها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مسأله ای که برای من حل نشده است حمایت عجیب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای ایشان این مقدار از او حمایت کرد تا آنجا که حاضر شد وزیر کارش به خاطر حمایت رئیس جمهور از آقای مرتضوی برکنار شود و حادثه یکشنبه سیاه مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار رخ دهد. چرا که دلیل اصلی استیضاح وزیر کار دولت دهم عزل نکردن آقای مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بود در حالی که طبق قانون و خصوصا رای دیوان عدالت اداری باید او را عزل می کرد.

مطهری در پایان گفت:‌ به هر حال این‌ها باید برای ما درس شود تا در آینده با اختیارات وسیع دادن به یک فرد موجب بدبختی خودش و افراد دیگر و آسیب اجتماعی نشویم

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid