محل تبلیغ شما
مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش تولید ملی شد!دود تصمیمات غیر کارشناسی دولت به چشم مردم رفت.

تاریخ خبر: 1399/8/10

مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش تولید ملی شد!دود تصمیمات غیر کارشناسی دولت به چشم مردم رفت.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

ماليات بر ارزش افزوده به عنوان روش جديد اخذ ماليات با ايجاد یک پایه مالياتي گسترده موردتوجه بسياري از کشورها بوده است. در کشور ما نيز ماليات بر ارزش افزوده به منظور اصالح ساختار مالياتي و افزايش  طولاني درآمدهاي دولت پس از طي پروسه زماني نسبتا به تصويب مجلس رسيد و در نيمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد.

به گزارش صدای اصلاحات، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است که بار مالياتي آن بر دوش مصرف کننده نهايي است و از ارزش افزوده بنگاهها يعني تفاوت بين عايدي ناشي از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی است که بابت خريد نهاده های توليدي به جز نيروي انساني پرداخت شده، دريافت میشود.

* مالیات بر ارزش افزوده اولین مشکل مالیاتی تولیدکنندگان باید خاطرنشان کرد که مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود مالیاتی بر مصرف باشد، سالهاست به باری بر گردن تولیدکنندگان کشور تبدیلشده است و حالا طرح مجلس برای افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، میتواند منجر به تشدید فشار بر بخش تولید کشور شود. اقتصاد نفتی کشور که در سایه درآمدهای وافر نفتی، منجر به ایجاد چرخه های معیوب اتلاف منابع در کشور طی ۴ دهه گذشته شده بود، چند سالی است قرار است با اصالح ساختار بودجه ریزی، به سمت ساختاری بهینه متکی بر درآمدهای پایدار غیرنفتی حرکت کند. ازجمله درامدهای پایدار که بسیاری از کشورهای دنیا بر آن متکی هستند، درامدهای مالیاتی است و در کشور ما نیز چند سالی است قرار است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، ضمن ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

* اثرات منفی مالیات ارزش افزوده بر تولید ملی به گزارش صدای اصلاحات، یکی از مشکلات اجرای غلط قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که پرداخت این مالیات نباید بر دوش تولید باشد چراکه سرمایه های بخش تولید اندک است و پرداخت مالیات ارزش افزوده و جمع آوری و پرداخت دوباره آن به دولت از سوی تولیدکنندگان باری است که به افزایش هزینه بخش تولید تحمیل میشود. این در حالی است که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد و در این شرایط افزایش مالیات تولید در کشور با مشکلات بیشتری مواجه میشود. اگر به تولیدکنندگان تسهیلاتی پرداخت نمیشود، آنها انتظار دارند دستکم مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود تا به تولید باقیمت مناسبتری قادر باشند و درنهایت با این روش میتوان از تولید ملی حمایت کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نقایص فراوان فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نرخ این مالیات برای افزایش درآمدزایی دولت علاوه بر تورم، موجب هزینه دار شدن شفافیت برای بخش مولد اقتصاد میشود و با اعمال فشار بیشتر، این بخش به ناچار به سمت بخش زیرزمینی و غیر شفاف اقتصاد حرکت خواهند کرد

* عدالت مالیاتی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده محقق نمیشود ازنظر برخی کارشناسان عادلانه بودن مالیات بر ارزش افزوده ازآنجا ناشی میشود که بر مبنای میزان مصرف از مؤدی اخذ می شود. در ظاهر این اقدام کامال صحیح و منصفانه به نظر میرسد؛ اما مصرف کنندگان نهایی چه کسانی هستند؟

 آیا دهکهای بالا و پایین درآمدی باید به میزان یکسان، بار مالیاتی را تحمل کنند؟ باید در نظر داشت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمتهای نسبی کالا و خدمات است. درنتیجه تغییر در تقاضا میتواند خود سبب فشارهای ً تورمی در اقتصاد گردد. از طرفی با اجرای این مالیات معموال قشر حقوق بگیر جامعه با افزایش بهای کالاها و خدمات، خواهان افزایش حقوق و دستمزد به منظور حفظ قدرت خرید خود میشود که به نوبه خود افزایش تورم را در پی دارد

*هر مصرف زیادی نشان از درآمد بیشتر نیست! در مالیات بر ارزش افزوده هرکس مصرف بیشتری داشته باشد مالیات بیشتری پرداخت میکند اما هر مصرف زیادی نشان از موقعیت بهتر درآمدی و اجتماعی نیست؛ برای مثال خانوادههای پرجمعیت ازآنجایی که مصرف بیشتری دارند، مالیات بیشتری نیز پرداخت میکنند. نکته دیگر در مالیات بر ارزش افزوده که بر جنبه نا عدالتی آن می افزاید یکسان گرفتن درآمد افراد در مواجهه با این قانون است. برای مثال مالیات ۹ درصدی یک کالا برای ثروتمندان هیچ اهمیتی ندارد اما همین افزایش قیمت برای قشر ضعیف جامعه سخت و تحملناپذیر است

*چرا مالیات بر درآمد و ثروت عادلانه تر از مالیات بر ارزش افزوده است؟ به گزارش صدای اصلاحات، از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیاتی بر مصرف، رفتاری یکسان در برابر همه مصرف کنندگان دارد. نکته مهم در مالیات بر ارزش افزوده این است که سهم این مالیات در هزینه های خانواده های کم درآمد نسبت به خانوادههای ثروتمند بسیار بیشتر است و فشار زیادی بر خانواده های کم درآمد تحمیل میشود. اگرچه اجرای مالیات بر ارزش افزوده میتواند مزیت هایی به همراه داشته باشد، اما تنها اتکا کردن به این مالیات و بسنده کردن به آن با اصول عدالت مالیاتی در تضاد است. در مقابل مالیات هایی مانند مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت افراد، متناسب با درآمد و دارایی آنها و به صورت تصاعدی اعمال میشود. در این نوع از مالیات ها از ثروتمندان با درآمد و ثروت فرد بیشتر، مالیات بیشتری اخذ میشود و باز توزیع ثروت انجام میشود و بیشتر سهم مالیات ً افراد کمدرآمد از به دوش ثروتمندان منتقل میشود و معموال این مالیاتها معاف هستند.

* دود تصمیمات غیر کارشناسی دولت به چشم مردم رفت

 به همین دلیل پایه اصلی برای تحقق عدالت در نظام مالیاتی باید مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت افراد باشد و تأکید ویژه به مالیات های بر مصرف مانند مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست و لذا مالیات بر ارزش افزوده هیچگاه سبب بروز عدالت مالیاتی نخواهد شد و این قشر آسیب پذیر جامعه است که درنهایت باید تاوان زیاده خواهی های دولت و یا هر نهاد تصمیم گیرنده دیگر را دهد که در این شرایط نابسامان اقتصادی که مردم حتی برای ً تأمین خوراک خود نیز دچار مشکلات فراوان هستند قطعا افزایش مالیات بر ارزش افزوده و یا حتی گرفتن چنین مالیاتی از آنان درازای هیچ خدمت فوق العاده های امری است که بیش از گذشته قشر آسیب پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و کمر آنها را خم تر خواهد کرد.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است