محل تبلیغ شما
0 0
الهه   undefined 1397/3/5 10:43:56

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.

0 0
الهه   undefined 1397/3/5 10:44:34

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.

0 0
الهه   undefined 1397/3/5 10:44:53

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.

0 0
الهه   undefined 1397/3/5 10:49:22

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.

0 0
الهه   undefined 1397/3/6 15:41:01

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.

0 0
الهه   undefined 1397/3/6 15:41:35

عرض درود واحترام به حضور شما استاد گرامی:

ضمن قدر دانی و سپاس بسیار از اینکه جنابعالی همه کوشش خویش را میکنید تا یادآور همه هویت ها و ارزشهای ملی و میهنی باشید، که اگر ما نگهدار و پاسبان هر آنچه، ارزنده میهنی است نباشیم، بیگانگان را بر آن میدارد هر از گاهی چند دست خود را از آستینی به قصد چپاول و چنگ انداختن به آنچه که مایه ی افتخارو پشتوانه تاریخی این مرز وبوم بوده، بیرون بیاورند و اینگونه است که اگر تدبیری نشود قصد به یغما بردن ابن سینا را کرده اند و حتما بدنبالش ادعای تملک همدان را نیز.


با آرزوی موفقیت وسربلندی برای
حضرتعالی.