محل تبلیغ شما
شیر یکی از نمادهای باقی مانده در شهر  دربند است

تاریخ خبر: 1399/6/20

شیر یکی از نمادهای باقی مانده در شهر دربند است

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

The lion is a relic of Darband city.

 

#Derbent is an ancient city. So ancient that everyone breaks their spears: either two thousand years, or five, and each date has its own arguments. Derbent - "Closed door" in Persian - blocks with its walls the passage from the Caspian steppes to Azerbaijan and Iran.

 

Although Lezgins, Kumyks and Rutuls live around the city, the old city itself is historically Azerbaijani. Azerbaijanis live here, build their mosques, own all the business. Derbent is the only Shiite city in #Russia.

 

The  Another symbol is a small brick with a bas-relief above the door. A lion with a sword, the sun rises from behind him. This is the old emblem of the Shah's power in Iran. How many years have passed since the city was Persian? The city changed owners several times in the XVII-XVIII, the Russian Empire finally asserted its power in 1813. And this little brick still adorns the mosque. It is refurbished and highlighted with paint - an important historical artifact.

#Iran #AmirParizad #collage

شیر یکی از نمادهای باقی مانده در شهر #دربند است

 

دربند شهری باستانی است. آن قدر باستانی که که بسیاری (برسرقدمت آن) اختلاف دارند. هم دوهزار و هم پنج هزار سال، هر تاریخ استدلال های خود را دارد.

دربند به معنای حائل و مانع (در متن انگلیسی به معنای دربسته) با دیوارهایش،  گذرگاه از دشت های شمال کاسپین تا درون مرزهای شاهنشاهی ایران را برای دشمنان متجاوز مسدود می کرد.

اگرچه Lezgins ، Kumyks و Rutuls در اطراف شهر زندگی می کنند ، اما در این شهر قدیمی از نظر تاریخی آذری زبان های ایرانی تبار در اینجا زندگی می کنند ، مساجد خود را می سازند و صاحب همه مشاغل هستند. دربنت تنها شهر شیعه نشین در #روسیه است.

نماد دیگر یک آجر کوچک با نقش برجسته بالای در است. شیر با شمشیر ، خورشید از پشت سر او طلوع می کند. این نشان قدیمی قدرت #شاه در #ایران است. چند سال از پارسی بودن این شهر گذشته است؟ این شهر در XVII-XVIII چندین بار صاحب خود را تغییر داد ، سرانجام امپراتوری روسیه در سال 1813 قدرت خود را اعلام کرد. و این آجر کوچک هنوز مسجد را زینت می دهد. این اثر با رنگ نوسازی و برجسته شده است - یک اثر مهم تاریخی.

تحقیق و #کلاژ از #امیر_پریزاد

منتشر شده در کانال تلگرامی:
https://t.me/iranbananofficial/27115

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است